Juozas OLEKAS Juozas OLEKAS
Juozas OLEKAS

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Litauen - Lietuvos socialdemokratų partija (Litauen)

Född : , Mazas Ungutas

Hem Juozas OLEKAS

Ledamot

AGRI
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
DPAP
Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet
DEPA
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Suppleant

AFET
Utskottet för utrikesfrågor
SEDE
Underutskottet för säkerhet och försvar
D-BY
Delegationen för förbindelserna med Vitryssland
DACP
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
DNAT
Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling

Senaste aktiviteter

Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien (B9-0309/2020) LT

08-10-2020
Skriftliga förklaringar

Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi esu susirūpinęs dėl reikšmingo demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių pablogėjimo Bulgarijoje. Priimtoje rezoliucijoje išreiškiame vienareikšmišką paramą Bulgarijos piliečių teisėtiems reikalavimams ir teisingumo, skaidrumo, atskaitomybės ir demokratijos siekiams. Griežtai smerkiame teisėsaugos smurtą ir neproporcingą kišimąsi, ypač bet kokį jėgos panaudojimą prieš moteris, vaikus ir žurnalistus, taip pat neteisėtą ir pernelyg didelį privataus verslo, kuris palaiko protestus, auditą. Priimtoje rezoliucijoje aiškiai pareiškiame, jog Europos vertybėms gresia pavojus. Pastaruoju metu labai suprastėjo pagarba teisinės valstybės, demokratijos ir fundamentalių teisių principams, įskaitant teismų nepriklausomumą, valdžių atskyrimą, kovą su korupcija ir žiniasklaidos laisve. Rezoliucijoje taip pat atkreipiame dėmesį ir reiškiame susirūpinimą dėl konstitucinės reformos, kuri turėtų atitikti tarptautinius standartus, galimų rinkimų įstatymo pakeitimų, artėjant kitiems parlamento rinkimams, per skubotai priimtų teisės aktų, aukšto lygio korupcijos tyrimų be apčiuopiamų rezultatų bei fundamentalių teisių būklės, pvz. neapykantos kurstymo, lyčių ir seksualinės diskriminacijos, romų tautybės žmonių ir prieglobsčio prašytojų teisių srityje. Galiausiai, smerkiame šmeižto kampanijas ir smurtą prieš žurnalistus. Esame labai susirūpinę dėl prastėjančios žiniasklaidos laisvės, skaidrumo ir žiniasklaidos nuosavybės įvairovės trūkumo, ir nerimaujame, kad ES lėšos labiau skiriamos vyriausybei palankioms įmonėms. ES skiriamos lėšos turi būti kontroliuojamos daug griežčiau ir negali būti naudojamos ES vertybėms prieštaraujantiems tikslams.

En förstärkt ungdomsgaranti (B9-0310/2020) LT

08-10-2020
Skriftliga förklaringar

Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi ES didėjant jaunimo nedarbui norime, kad valstybės narės imtųsi griežtesnių veiksmų kovodamos su COVID-19 krizės poveikiu jaunimui. Raginame valstybes nares užtikrinti, kad jaunimui, užsiregistravusiam į Jaunimo garantijų sistemas, būtų siūlomos kokybiškos, įvairios ir pritaikytos darbo vietos, mokymai ar stažuotės. 2020 m. rugpjūtį ES jaunimo nedarbo lygis siekė 17,6 proc. (palyginti su 14,9 proc. prieš COVID-19 krizę) ir tikimasi, kad jis ir toliau didės. Todėl raginame skirti daugiau lėšų jaunimo garantijų sistemai stiprinti daugiamečiame ES biudžete 2021–2027 m. Apgailestaujame, kad liepos mėn. Europos Vadovų Taryba stipriai sumažino ESF + išteklius, skirtus jaunimo užimtumo skatinimo veiksmams paremti, tai prieštarauja Sąjungos siekiui investuoti į jaunimą. Taip pat, šia rezoliucija griežtai smerkiame neapmokamą praktiką, stažuotes ir pameistrystės praktiką, kuri išnaudoja jaunų žmonių darbą ir pažeidžia jų teises. Raginame Komisiją pateikti teisinę sistemą, kaip veiksmingai uždrausti šias praktikas. Galiausiai, pabrėžiame, kad jaunimo garantija turėtų būti įtraukta į nuoseklų socialinės ir gerovės politikos rinkinį, siekiant užtikrinti, kad įvairūs jaunų žmonių, kurie nedalyvauja užimtumo, švietimo ar mokymo įstaigų veikloje, pogrupiai galėtų ją gauti. Jaunimo garantijų sistemose turi būti aktyviai kovojama su bet kokia jaunimo diskriminacija dėl bet kokių priežasčių.

Inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) LT

07-10-2020
Skriftliga förklaringar

Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi esame ypatingai susirūpinę dėl augančių ir įsigalėjusių autokratinių ir neliberalių srovių, dar labiau sustiprėjusių dėl COVID-19 pandemijos, taip pat dėl dezinformacijos ir korupcinio valstybės užvaldymo kai kuriose ES valstybėse. Teisėkūros iniciatyvos rezoliucijoje reikalaujamame, kad ES turėtų daugiau priemonių kovoti su precedento neturinčia ir stiprėjančia pamatinių vertybių krize, bei apgailestaujamame, kad Vadovų Taryba nesugeba padaryti pažangos vykdydama 7-ajame ES sutarties straipsnyje numatytas procedūras. Reikalaujame, kad Europos Komisija pasiūlytų veiksmingą ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių apsaugos mechanizmą. Siekdami apsaugoti ES teisinę tvarką, jos piliečių teises ir ES tarptautinį patikimumą, siūlome įteisinti įrodymais pagrįstą priemonę, kuri būtų vienodai, objektyviai ir teisingai taikoma visoms valstybėms narėms, laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų. Siūlome Komisijai kasmet atlikti kiekvienos ES šalies teisės viršenybės padėties vertinimą ir teikti konkrečias rekomendacijas, panašiai, kaip dabar reguliariai vertinama valstybių ekonominė padėtis pasitelkiant Europos semestrą. Į jį taip pat būtų įtrauktos ir jau esamos priemonės, pavyzdžiui, procedūra pagal 7-ąjį ES sutarties straipsnį, EK teisinės valstybės padėties metinė ataskaita, taip pat planuojama biudžeto sąlyga, pagal kurią ES vertybių negerbiančios šalys neturėtų gauti ES lėšų. Kadangi Europos Komisija jau yra pažadėjusi atsižvelgti į mūsų teikiamus teisėkūros iniciatyvos siūlymus, todėl lauksime neuždelsto Komisijos pasiūlymo dėl atitinkamo teisės akto.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg