Veuillez remplir ce champ
Atidzhe ALIEVA-VELI Atidzhe ALIEVA-VELI
Atidzhe ALIEVA-VELI

Renew Europe Group

Ledamot

Bulgarien - Movement for Rights and Freedoms (Bulgarien)

Född : , Devin

Hem Atidzhe ALIEVA-VELI

Vice ordförande

DCAS
Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet

Ledamot

EMPL
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
AGRI
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
D-MK
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Nordmakedonien

Senaste aktiviteter

Samordnade insatser på EU-nivå med anledning av utbrottet av covid-19 (debatt) BG

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-072-0000)
Inlägg i plenum

Fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser: gemensamma regler BG

26-03-2020
Skriftliga förklaringar

Подкрепих резолюцията относно разпределянето на слотове на летищата в Общността. Считам, че безпрецедентната ситуация в ЕС, породена от изключително бързото разпространяване на пандемията коронавирус Covid-19 налага бърза ревизия и оценка на съществуващите правила и своевременната им адаптация към реалностите на разразяващата се криза.
Транспортният сектор е тежко засегнат и ние сме длъжни да направим нужните промени за да се сведат до минимум загубите за авиокомпаниите, летищата, да се намали негативния отпечатък върху климата и да се създадат нужните условия, авиационният сектор да остане конкурентноспособен след края на пандемията.
Фактите са категорични - от януари има множество отменени полети от и до Китай, а от началото на март има 10% спад в броя на полетите. Нещо повече, ситуацията бързо се влошава. След публикуването на законодателното предложение, на 13.03.2020 г., спадът на броя на пътници бе драстичен. Много компании преустановиха или значително намалиха броя на изпълняваните полети и няколко летища са вече затворени. Това, съчетано с множеството отложени резервации за идните месеци, е ясен показател, че предложената законодателна промяна е крайно необходима. Не редно авиокомпаниите да са задължени да оперират, макар и с почти празни самолети, само за да запазят своите слотове. Считам, че тази промяна ще смекчи последиците от настоящата криза и ще осигури правна сигурност за авиокомпаниите.

Ekonomiskt stöd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till EU och som är allvarligt drabbade av ett större hot mot folkhälsan BG

26-03-2020
Skriftliga förklaringar

Гласувах в подкрепа на резолюцията.
Броят на заразените с коронавирус COVID-19 и броят на починалите вследствие на заразата, в ЕС и държавите в процес на преговори е алармиращо висок и за огромно съжаление продължава да нараства. Тази пандемия и породената от нея криза поставят държавите членки в изключително трудно положение. Считам, че точно това е момент, в който солидарността и взаимопомощта са крайно необходими. В тази връзка, приветствам законодателното предложение целящо разширяване на обхвата на Фондът „Солидарност“ на ЕС (ФСЕС), така че да включва тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве и считам, че увеличаването на размера на авансовите плащания до 25% ще бъде от огромна полза за държавите в такива тежки моменти.
Вярвам, че никой не се съмнява, че мащабите на пандемията налагат намеса на европейско равнище. Държавите членки, заедно с държавите в процес на преговори следва да имат възможността, ако отговарят на предвидените условия да поискат подкрепа от ЕС. Считам, че ФСЕС следва да предвижда възможност за оказване на подкрепа на държавите да посрещнат най-належащите нужди на хората и да се допринесе за бързото възстановяване от тежки кризисни ситуации, възникнали в резултат на заплаха за общественото здраве, каквато несъмнено е пандемията коронавирус Covid-19.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Postadress

  • European Parliament
    Rue de Trêves 
    Willy Brandt 03M035
    1047 Bruxelles