Louis
GRECH

Yttranden i egenskap av föredragande - 7:e valperioden Louis GRECH

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över rapporten om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter

25-01-2012 IMCO_AD(2012)473707 PE 473.707v02-00 IMCO
Louis GRECH

YTTRANDE över försäkringsgarantisystem

14-04-2011 IMCO_AD(2011)460679 PE 460.679v02-00 IMCO
Louis GRECH

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter

03-06-2010 IMCO_AD(2010)441007 PE 441.007v02-00 IMCO
Louis GRECH