Kinga
GÁL

Yttranden i egenskap av föredragande - 6:e valperioden Kinga GÁL

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över Rumäniens anslutning

22-11-2006 LIBE_AD(2006)378563 PE 378.563v02-00 LIBE
Kinga GÁL

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för interkulturell dialog (2008)

20-04-2006 LIBE_AD(2006)371728 PE 371.728v02-00 LIBE
Kinga GÁL