Kinga GÁL Kinga GÁL
Kinga GÁL

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Ungern - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungern)

6:e valperioden Kinga GÁL

Politiska grupper

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot

Nationella partier

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség (Ungern)

Vice ordförande

 • 20-09-2004 / 31-12-2006 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Rumänien
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Ledamot

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Rumänien
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Suppleant

 • 22-07-2004 / 15-09-2004 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 15-09-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för utrikesfrågor

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över Rumäniens anslutning

22-11-2006 LIBE_AD(2006)378563 PE 378.563v02-00 LIBE
Kinga GÁL

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för interkulturell dialog (2008)

20-04-2006 LIBE_AD(2006)371728 PE 371.728v02-00 LIBE
Kinga GÁL

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Korrekt användning av Schengenfonden i Ungern

28-01-2009 E-0662/2009 Kommissionen

Etnisk ungersk minoritet i Slovakien

11-11-2008 E-6285/2008 Kommissionen

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om behovet av att skapa en representation för kommande generationer i EU

01-09-2008 P6_DCL(2008)0070 Bortfaller
Kinga GÁL Alexander Nuno PICKART ALVARO Kristian VIGENIN Jean LAMBERT
Ingiven : 01-09-2008
Frist : 04-12-2008
Antal undertecknare : 84 - 05-12-2008

Närvarolista

Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg