Kinga GÁL Kinga GÁL
Kinga GÁL

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Ungern - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungern)

7:e valperioden Kinga GÁL

Politiska grupper

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Ungern)

Vice ordförande

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Ledamot

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Suppleant

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Indien
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för utrikesfrågor

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE om institutionella aspekter på Europeiska unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

27-04-2010 LIBE_AD(2010)439414 PE 439.414v02-00 LIBE
Kinga GÁL

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om talangstöd i Europeiska unionen

19-11-2012 P7_DCL(2012)0034 Bortfaller
Kinga GÁL Mojca KLEVA KEKUŠ Barbara LOCHBIHLER Hannu TAKKULA
Ingiven : 19-11-2012
Frist : 19-02-2013
Antal undertecknare : 178 - 20-02-2013

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg