Kinga GÁL Kinga GÁL
Kinga GÁL

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Ungern - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungern)

8:e valperioden Kinga GÁL

Politiska grupper

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungern)

Vice ordförande

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Ledamot

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
  • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Suppleant

  • 01-07-2014 / 08-07-2014 : Utskottet för utveckling

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Förslag till resolutioner

Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Större interpellationer

Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga förklaringar

Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Samordning av de sociala trygghetssystemen (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU

18-04-2019

A munkavállalók szabad mozgása az Unió egyik alapszabadsága, amelynek a legfontosabb leve a fogadó tagállambeli munkavállalóhoz viszonyított bármely megkülönböztetés tilalma. A meglévő uniós szabályok egyértelműen rögzítik, hogy a szabad mozgás jogával élő munkavállalóknak a hazai munkavállalókkal azonos szociális és adókedvezményeket kell biztosítani. Az Európai Parlament álláspontja nagyon kevés teret adott a kompromisszum kialakítására, mert sajnos ugyanazt a protekcionista irányt követi, mint a kiküldetési irányelv. Célja a másik tagállamban történő munkavégzés megnehezítése, sőt ellehetetlenítése: jogvesztést előidéző intézkedésekkel és adminisztratív akadályokkal. Az alkalmazandó jogra és a munkanélküli ellátásokra vonatkozó fejezetek számos módosítója hátrányosan érinti a más tagállamban történő munkavégzést.
Egyes tagállamok, mint Ausztria, Dánia, Írország, Németország és Hollandia ráadásul szorgalmazzák a családi ellátások indexálásának uniós szintű bevezetését. (Az indexálás a családi ellátások oly módon történő számítását jelenti határon átnyúló helyzetekben, amikor a gyermek a szülő munkavállalási helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban él. A módszer lényege, hogy az adott tagállam nem biztosítja minden szülő számára egyaránt ugyanazokat az előnyöket, hanem a családi ellátás összegét a gyermek tartózkodási helye szerinti tagállam körülményeihez igazítva, a megélhetési költségek alapján számolja ki.) Magyar képviselőként ellenzem a családi ellátások indexálását, ezért ez ellen szavaztam, mert az indexálás a mobil munkavállalók és családjaik helyzetének radikális romlását eredményezné.

Tilläggsskydd för läkemedel (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) HU

17-04-2019

A plenáris szavazáson elfogadott megállapodás rendkívül nagy előrelépés a magyar gyógyszeripar számára, mert megszünteti a generikus és bioszimiláris gyógyszergyártók versenyhátrányát a harmadik országok piacán, és a belső piacon is. Ennek következménye, hogy a magyar és európai generikus, illetve bioszimiláris gyártóknak a továbbiakban már nem kell harmadik országba helyeznie a gyártási kapacitásait annak érdekében, hogy az SPC időtartama alatt megkezdhessék a gyártást, így a gyártási mentesség hozzájárul majd a gyógyszeripar fellendítéséhez, a foglalkoztatás növeléséhez és jelentős közegészségügyi megtakarítást is ígér. Ugyanakkor a megállapodásban szereplő gyártási mentességhez kapcsolódó biztosítékok garantálják az originális gyógyszergyártók érdekeinek is a figyelembevételét, s egyben megakadályozzák a harmadik országbeli exportra gyártott termékek illegális beszivárgását az uniós piacra az SPC időtartama alatt. Ezen okok miatt támogattam a megállapodás elfogadását.

Programmet för rättsliga frågor (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU

17-04-2019

Sor került a „Jogérvényesülési program” elfogadására is, amelynek eredeti célja a bírák továbbképzése, az európai igazságügyi együttműködés erősítése lett volna. A jelenlegi előterjesztés a programhoz azonban olyan új elemeket csatol, amelyek eltérnek az eredeti céltól. A program olyan civil szervezeteket erősítene, akik úgymond „védik” a jogállamiságot akár saját kormányuk ellen, és úgy finanszírozná ezen NGO-kat, mintha azok a tagállamok igazságügyi rendszereinek részét képeznék. Elfogadhatatlan számomra, hogy a politikai tevékenységet folytató civil szervezeteket uniós forrásokból pénzeljék, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként a szöveg ellen szavaztam.

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om förbättrat samarbete i krissituationer för att hitta försvunna barn i fara och förbättrade varningsmekanismer i situationer där barn är inblandade

01-02-2016 P8_DCL(2016)0007 Godkänd av en majoritet
Tomáš ZDECHOVSKÝ Eleonora EVI Jana ŽITŇANSKÁ Kinga GÁL Helga STEVENS Lefteris CHRISTOFOROU Roberta METSOLA Patricija ŠULIN Dubravka ŠUICA Theodoros ZAGORAKIS Catherine STIHLER Miriam DALLI Renate WEBER Philippe DE BACKER Anna Maria CORAZZA BILDT Jeroen LENAERS Indrek TARAND Sophia in 't VELD Caterina CHINNICI
Ingiven : 01-02-2016
Frist : 01-05-2016
Datum för antagande : 02-05-2016
Förteckning över undertecknare : P8_PV(2016)05-09(ANN01)
Antal undertecknare : 465 - 02-05-2016

Skriftlig förklaring om skydd och främjande av landsdels- och minoritetsspråk i EU

07-09-2015 P8_DCL(2015)0046 Bortfaller
Ivan JAKOVČIĆ Filiz HYUSMENOVA Herbert DORFMANN Ramon TREMOSA i BALCELLS Nicola CAPUTO Igor ŠOLTES Alyn SMITH Biljana BORZAN Kaja KALLAS Ilhan KYUCHYUK Jozo RADOŠ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elly SCHLEIN Silvia COSTA Josep-Maria TERRICABRAS Angelika MLINAR Yana TOOM Ernest URTASUN Patricija ŠULIN Ivo VAJGL Milan ZVER Kinga GÁL Pál CSÁKY József NAGY Andor DELI Iuliu WINKLER Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Josu JUARISTI ABAUNZ Danuta JAZŁOWIECKA
Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 127 - 08-12-2015

Skriftlig förklaring om fastställande av maximala gränsvärden för rusframkallande ämnen hos förare av motorfordon

07-09-2015 P8_DCL(2015)0040 Bortfaller
Patricija ŠULIN Dubravka ŠUICA Siegfried MUREŞAN Kinga GÁL Nicola CAPUTO Wim van de CAMP Esther de LANGE Tomáš ZDECHOVSKÝ Nuno MELO Claudia ȚAPARDEL Fabio Massimo CASTALDO Petri SARVAMAA Eduard KUKAN Csaba SÓGOR
Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 65 - 08-12-2015

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg