Iratxe GARCÍA PÉREZ Iratxe GARCÍA PÉREZ
Iratxe GARCÍA PÉREZ

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ordförande

Spanien - Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Född : , Baracaldo

8:e valperioden Iratxe GARCÍA PÉREZ

Politiska grupper

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Ordförande

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Ledamot

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 01-07-2014 / 27-10-2015 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottsordförandekonferensen
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön
 • 28-10-2015 / 18-01-2017 : Utskottet för regional utveckling
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för regional utveckling
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Suppleant

 • 08-07-2014 / 27-10-2015 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegationen för förbindelserna med Palestina
 • 28-10-2015 / 18-01-2017 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Palestina

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG om förslaget till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse

15-10-2018 FEMM_AD(2018)627565 PE627.565v01-00 FEMM
Iratxe GARCÍA PÉREZ

YTTRANDE över nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020

06-12-2017 FEMM_AD(2017)610884 PE610.884v02-00 FEMM
Iratxe GARCÍA PÉREZ

YTTRANDE över rapporten om genomförandet av rådets direktiv 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE, UEAPME, ECPE och EFS och om upphävande av direktiv 96/34/EG

22-02-2016 FEMM_AD(2016)571424 PE571.424v02-00 FEMM
Iratxe GARCÍA PÉREZ

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna

04-09-2018 FEMM_AD(2018)623659 PE623.659v02-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

YTTRANDE över kontrollen av unionsrättens tillämpning 2016

16-04-2018 FEMM_AD(2018)616864 PE616.864v02-00 FEMM
Marijana PETIR

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG om bekämpning av ojämlikhet som ett sätt att stimulera sysselsättning och tillväxt

27-06-2017 FEMM_AD(2017)607813 PE607.813v01-00 FEMM
Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Förslag till resolutioner

Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga förklaringar

Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES

18-04-2019

Los socialdemócratas europeos hemos logrado introducir medidas importantes en la propuesta presentada por la Comisión.
Los vehículos pesados son responsables de la cuarta parte de las emisiones totales de CO2 en carretera. Tanto la UE como las Naciones Unidas, en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, son conscientes de la necesidad de reducir el CO2 en la lucha contra el cambio climático.
La propuesta establece objetivos para la reducción del 15 % para 2025 para llegar a un 30 % en 2030. Los vehículos profesionales como autobuses y remolques están exentos hasta 2022.
Los socialistas celebramos todos los avances que las instituciones europeas hagan para mejorar la situación del medio ambiente y seguiremos trabajando para encontrar soluciones a uno de los mayores retos del siglo XXI.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) ES

18-04-2019

Sobre la base del éxito de los dos primeros programas del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (también conocidos como plan Juncker o FEIE), la Comisión propuso para el próximo marco financiero, un nuevo programa llamado InvestEU.
A través de cuatro ejes (infraestructura sostenible, investigación, innovación y digitalización, pymes e inversión social) InvestEU movilizará más de 500 000 millones de euros de inversiones en la UE, de los cuales casi 16 000 millones se prevén en el presupuesto de la UE 2021-2027.
Nuestro grupo ha trabajado para conseguir que InvestEU sea un instrumento fuerte para la política de inversiones de la UE. que combine los diversos instrumentos financieros hasta ahora dispersos con el objetivo de optimizar el impacto de la inversión de la UE sobre el terreno.
El resultado de la negociación representa en sí un éxito, ya que hemos conseguido incluir nuestras prioridades, concretamente en relación con los objetivos (creación de empleo, objetivos de desarrollo sostenible, lucha contra el cambio climático, innovación, educación, cohesión económica, territorial y social, energía, infraestructuras...), la gobernanza y la rendición de cuentas.
Por todo ello la delegación socialista española en el Parlamento Europeo ha votado a favor.

En heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen (B8-0241/2019) ES

18-04-2019

Para garantizar una respuesta más firme del Parlamento Europeo a la estrategia de la Comisión, todos los grupos políticos han decidido trabajar juntos en un texto conjunto desde el principio, se trata de una propuesta de Resolución en respuesta a la estrategia de la Comisión Europea «Hacia un marco integral de la Unión Europea sobre los disruptores endocrinos»
La propuesta de Resolución responde a la estrategia de la Comisión al considerar que carece de ambición y no propone acciones concretas para abordar el problema de la identificación y posterior exclusión / eliminación de sustancias disruptoras endocrinas en sectores como juguetes, cosméticos o materiales en contacto con alimentos.
El reciente estudio «Interruptores endocrinos: de la evidencia científica a la protección de la salud humana», publicado por el Departamento de Política de los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento, también ha servido de base para esta propuesta de Resolución.
Los socialistas españoles hemos apoyado esta propuesta de Resolución seguir impulsando una normativa seria en esta materia.

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om det akuta behovet av att öka interventionspriserna för att stoppa krisen inom mejerisektorn

12-09-2016 P8_DCL(2016)0069 Bortfaller
José BLANCO LÓPEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Paolo DE CASTRO Isabelle THOMAS Clara AGUILERA Esther HERRANZ GARCÍA Francisco José MILLÁN MON Izaskun BILBAO BARANDICA Maite PAGAZAURTUNDÚA Stanislav POLČÁK Daniel BUDA Jonás FERNÁNDEZ Eider GARDIAZABAL RUBIAL Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Ricardo SERRÃO SANTOS Fernando RUAS Carlos COELHO Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Nuno MELO Sofia RIBEIRO José Manuel FERNANDES Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Estefanía TORRES MARTÍNEZ Eric ANDRIEU Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Gabriel MATO Pablo ZALBA BIDEGAIN
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 58 - 13-12-2016

Skriftlig förklaring om främjande av europeisk kultur

27-04-2016 P8_DCL(2016)0046 Bortfaller
Maite PAGAZAURTUNDÚA María Teresa GIMÉNEZ BARBAT Esteban GONZÁLEZ PONS José BLANCO LÓPEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Santiago FISAS AYXELÀ Yana TOOM Eider GARDIAZABAL RUBIAL Fabio Massimo CASTALDO Isabella ADINOLFI
Ingiven : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal undertecknare : 86 - 28-07-2016

Skriftlig förklaring om inrättande av ett europeiskt år för bekämpning av våld mot kvinnor

09-02-2015 P8_DCL(2015)0004 Godkänd av en majoritet
Marc TARABELLA Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Izaskun BILBAO BARANDICA Catherine BEARDER Terry REINTKE Inês Cristina ZUBER Biljana BORZAN Mariya GABRIEL Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Constance LE GRIP Jana ŽITŇANSKÁ Ernest URTASUN Kostadinka KUNEVA Iratxe GARCÍA PÉREZ Barbara MATERA
Ingiven : 09-02-2015
Frist : 09-05-2015
Datum för antagande : 09-05-2015
Förteckning över undertecknare : P8_PV(2015)05-18(ANN01)
Antal undertecknare : 413 - 08-05-2015

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg