Marian-Jean MARINESCU Marian-Jean MARINESCU
Marian-Jean MARINESCU

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Rumänien - Partidul Naţional Liberal (Rumänien)

Född : , Râmnicu Vâlcea

7:e valperioden Marian-Jean MARINESCU

Politiska grupper

 • 14-07-2009 / 24-11-2009 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Vice ordförande
 • 25-11-2009 / 02-02-2012 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Vice ordförande
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Vice ordförande

Nationella partier

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumänien)

Ledamot

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för transport och turism
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för transport och turism

Suppleant

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetkontrollutskottet
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 22-10-2010 / 18-01-2012 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetkontrollutskottet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik

13-10-2011 TRAN_AD(2011)470013 PE 470.013v02-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

YTTRANDE över innovativ finansiering på global nivå och på EU-nivå

02-12-2010 ITRE_AD(2010)445791 PE 445.791v02-00 ITRE
Marian-Jean MARINESCU

YTTRANDE över det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa

14-07-2010 CONT_AD(2010)440188 PE 440.188v02-00 CONT
Marian-Jean MARINESCU

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014–2020: lärdomar och fortsatt utveckling

26-02-2014 LIBE_AD(2014)529716 PE 529.716v02-00 LIBE
Kinga GÖNCZ

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006

20-06-2012 TRAN_AD(2012)486006 PE 486.006v02-00 TRAN
Michael CRAMER

YTTRANDE över parlamentets ståndpunkt om förslaget till budget för 2012 med rådets ändringar – alla avsnitt

02-09-2011 LIBE_AD(2011)467239 PE 467.239v02-00 LIBE
Ska KELLER

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

VP/HR - Crimean Tatars EN

10-04-2014 E-004451/2014 Kommissionen

Genomförande av EU:s strategi för Donauregionen

06-03-2014 O-000046/2014 Kommissionen

Fri rörlighet i EU

07-01-2014 O-000003/2014 Kommissionen

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om behovet av allmänt tillgängliga 112-larmtjänster

12-09-2011 P7_DCL(2011)0035 Antagen
Marian-Jean MARINESCU Ádám KÓSA Eva LICHTENBERGER Gesine MEISSNER Gianni PITTELLA
Ingiven : 12-09-2011
Frist : 15-12-2011
Datum för antagande : 17-11-2011
Antagen text (med listan över undertecknare) : P7_TA(2011)0519
Antal undertecknare : 483 - 17-11-2011

Skriftlig förklaring om uppvärdering av de europeiska romernas hantverk och kulturarv för att stödja deras integrering i näringslivet och i samhället

13-12-2010 P7_DCL(2010)0093 Bortfaller
Iosif MATULA Marian-Jean MARINESCU
Ingiven : 13-12-2010
Frist : 24-03-2011
Antal undertecknare : 69 - 24-03-2011

Skriftlig förklaring om möjligheten att använda gas från alternativa källor i Europa

06-09-2010 P7_DCL(2010)0067 Bortfaller
Andrzej GRZYB Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ Marian-Jean MARINESCU Paul RÜBIG Alejo VIDAL-QUADRAS
Ingiven : 06-09-2010
Frist : 06-12-2010
Antal undertecknare : 125 - 06-12-2010

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg