Marian-Jean MARINESCU Marian-Jean MARINESCU
Marian-Jean MARINESCU

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Rumänien - Partidul Naţional Liberal (Rumänien)

Född : , Râmnicu Vâlcea

8:e valperioden Marian-Jean MARINESCU

Politiska grupper

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Vice ordförande

Nationella partier

 • 01-07-2014 / 22-03-2015 : Partidul Democrat-Liberal (Rumänien)
 • 23-03-2015 / 01-07-2019 : Partidul Naţional Liberal (Rumänien)

Ledamot

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för transport och turism
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för transport och turism

Suppleant

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 10-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetkontrollutskottet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetkontrollutskottet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

BETÄNKANDE om det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

26-11-2018 A8-0393/2018 PE627.719v02-00 ITRE
Marian-Jean MARINESCU

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020

15-01-2018 ITRE_AD(2018)609632 PE609.632v02-00 ITRE
Marian-Jean MARINESCU

YTTRANDE över nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020

01-12-2017 TRAN_AD(2017)610555 PE610.555v02-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

YTTRANDE över genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar

06-04-2017 ITRE_AD(2017)599549 PE599.549v02-00 ITRE
Marian-Jean MARINESCU

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG

26-11-2018 TRAN_AD(2018)627831 PE627.831v02-00 TRAN
Georg MAYER

YTTRANDE över militär rörlighet

12-10-2018 TRAN_AD(2018)626673 PE626.673v04-00 TRAN
Pavel TELIČKA

YTTRANDE över sammanhållningspolitiken och det tematiska målet att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur – artikel 9.7 i förordningen om gemensamma bestämmelser

20-03-2018 TRAN_AD(2018)616793 PE616.793v02-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

Förslag till resolutioner

Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Större interpellationer

Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga förklaringar

Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) RO

11-12-2018

În anul 2011, am organizat în Grupul PPE din Parlamentul European un eveniment de susținere a intrării României în Schengen după ce, în concluziile adoptate pe 9 iunie 2011, Consiliul a recunoscut că România este pregătită să intre în spațiul Schengen. România este deci pregătită de 7 ani să intre în Schengen: și-a respectat toate angajamentele tehnice privind securizarea granițelor terestre, aeriene și maritime. Astăzi am votat în Parlament încă o rezoluție prin care cerem Consiliului UE să nu mai amâne această decizie.
Libertatea de circulație este un principiu de bază al Comunității Europene și trebuie să le fie garantat tuturor cetățenilor europeni, mai ales acum, când există o amplă dezbatere despre viitorul UE.

Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius) RO

29-05-2018

. – Am votat împotriva acestei directive deoarece aceasta ar putea reduce activitățile de detașare din cauza nesiguranței pe care negocierile o vor crea în rândul întreprinderilor. „Libera circulație a serviciilor” este un principiu fundamental ale pieței interne, consacrat în Tratatul privind funcționarea UE. Principiul potrivit căruia pentru lucrătorii detașați se aplică aceleași norme de salarizare ca cele pentru salariații locali este incompatibil cu o piață unică autentică, în cadrul căreia dezvoltarea economică durabilă este determinată de întreprinderi eficiente, inovatoare și competitive, diferențele de salarizare constituind un element legitim al avantajului competitiv pe care îl au prestatorii de servicii.
Acest principiu nu este fezabil în practică, deoarece: prestatorii de servicii transfrontaliere suportă costuri care nu sunt asumate de către furnizorii locali de servicii; angajatorii locali plătesc pentru angajații lor doar salariile, impozitele și contribuțiile de asigurări, pe când, pentru lucrătorii detașați, trebuie să plătească și cheltuielile de transport, cazare și diurnă, precum și cele generate de identificarea partenerilor externi și de serviciile de consultanță pentru detașat.
Activitatea lucrătorilor detașați este de natură temporară, aceștia întorcându-se în țara de origine după perioada de detașare.
Totodată, trebuie luate în considerare diferențele existente în mod obiectiv între statele membre, care rezultă din nivelurile diferite de dezvoltare economică și reglementări diferite privind legislația muncii.

Byggnaders energiprestanda (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) RO

17-04-2018

. – Industria construcțiilor reprezintă aproximativ 9% din PIB-ul european și numără 18 milioane de locuri de muncă. Lucrările de construcție care includ lucrări de renovare și de reabilitate energetică reprezintă o valoare aproape de două ori mai mare decât construcția de noi clădiri și IMM-urile contribuie cu peste 70% la valoarea adăugată a sectorului construcțiilor din Uniunea Europeană.
Obiectivul propunerii reprezintă un câștig dublu pentru economia Uniunii. Pe de-o parte, industria europeană a construcțiilor poate să răspundă provocărilor economice și societale, mai precis creșterea locurilor de muncă, urbanizarea, digitalizarea și schimbările demografice, pe de altă parte, răspunde provocărilor din domeniul energiei și climei, ținând seama de cerințele Acordului de la Paris.
Am votat pentru propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor deoarece pune în practică principiul „eficiența energetică pe primul loc” și reprezintă un element esențial al uniunii energetice; mai mult, ia în considerare rezultatele unui proces de reexaminare bazat pe o amplă consultare publică, pe studii și pe reuniuni cu părțile interesate și este sprijinită de o evaluare și de o analiză a impactului.

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om dricksvatten som en grundläggande rättighet

12-09-2016 P8_DCL(2016)0071 Bortfaller
Aldo PATRICIELLO Alessandra MUSSOLINI Marek PLURA Ivo VAJGL Filiz HYUSMENOVA Nessa CHILDERS Romana TOMC Viorica DĂNCILĂ Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Marlene MIZZI Alessia Maria MOSCA Rolandas PAKSAS Enrico GASBARRA Alberto CIRIO Fulvio MARTUSCIELLO Remo SERNAGIOTTO Giovanni LA VIA Demetris PAPADAKIS Hugues BAYET Marian-Jean MARINESCU Maite PAGAZAURTUNDÚA Biljana BORZAN Victor NEGRESCU Fabio Massimo CASTALDO Milan ZVER Svetoslav Hristov MALINOV Igor ŠOLTES Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Dominique BILDE Monika SMOLKOVÁ Marc TARABELLA
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 78 - 13-12-2016

Skriftlig förklaring om systemet med EU-blåkort

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Bortfaller
Deirdre CLUNE Claudia ȚAPARDEL Markus PIEPER Marian-Jean MARINESCU Salvatore Domenico POGLIESE Marian HARKIN Yana TOOM Renate WEBER David CASA Brian HAYES
Ingiven : 06-06-2016
Frist : 06-09-2016
Antal undertecknare : 29 - 07-09-2016

Skriftlig förklaring om skillnader i fråga om sammansättning och kvalitet hos produkter som säljs på den östliga respektive västliga marknaden i EU

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Bortfaller
Dubravka ŠUICA Zigmantas BALČYTIS Zoltán BALCZÓ Franc BOGOVIČ Biljana BORZAN Daniel BUDA Nicola CAPUTO Pál CSÁKY Andor DELI Georgios EPITIDEIOS Norbert ERDŐS Tanja FAJON Anna FOTYGA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE György HÖLVÉNYI Cătălin Sorin IVAN Ivan JAKOVČIĆ Artis PABRIKS Emilian PAVEL Alojz PETERLE Marijana PETIR Georgi PIRINSKI Julia PITERA Jozo RADOŠ Liliana RODRIGUES Dariusz ROSATI Jacek SARYUSZ-WOLSKI Branislav ŠKRIPEK Monika SMOLKOVÁ Csaba SÓGOR Michaela ŠOJDROVÁ Renate SOMMER Ivan ŠTEFANEC Davor Ivo STIER Patricija ŠULIN Pavel SVOBODA Jana ŽITŇANSKÁ Miroslav MIKOLÁŠIK Marian-Jean MARINESCU Andrejs MAMIKINS Ivana MALETIĆ Eduard KUKAN Kateřina KONEČNÁ Krišjānis KARIŅŠ Olga SEHNALOVÁ Milan ZVER Tomáš ZDECHOVSKÝ Iuliu WINKLER Ivo VAJGL Inese VAIDERE Traian UNGUREANU Adam SZEJNFELD Tibor SZANYI Eleftherios SYNADINOS Ruža TOMAŠIĆ Merja KYLLÖNEN Czesław Adam SIEKIERSKI Monica MACOVEI
Ingiven : 09-05-2016
Frist : 09-08-2016
Antal undertecknare : 141 - 28-07-2016

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg