Donata
GOTTARDI

Betänkanden i egenskap av föredragande - 6:e valperioden Donata GOTTARDI

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

BETÄNKANDE om de offentliga finanserna i EMU – 2007 och 2008

16-12-2008 A6-0507/2008 PE 412.281v02-00 ECON
Donata GOTTARDI