Danielle AUROI : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Vice ordförande
 • 08-01-2002 / 19-07-2004 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Frankrike)

Vice ordförande 

 • 07-02-2002 / 23-10-2002 : Delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet

Ledamot 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Tjeckien
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 24-10-2002 / 19-07-2004 : Delegationen för förbindelserna med Mashrekländerna och Gulfstaterna

Suppleant 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel - utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling  
- A5-0392/2003 -  
-
AGRI 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128