Jill
EVANS

Yttranden i egenskap av föredragande - 6:e valperioden Jill EVANS

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bedömning och hantering av översvämningar

26-04-2006 REGI_AD(2006)370110 PE 370.110v03-00 REGI
Jill EVANS

YTTRANDE över finansieringen av Natura 2000

07-03-2005 REGI_AD(2005)353420 PE 353.420v02-00 REGI
Jill EVANS