Jill EVANS Jill EVANS
Jill EVANS
Förenade kungariket

Född : , Ystrad Rhondda (Wales)

6:e valperioden Jill EVANS

Politiska grupper

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Plaid Cymru - Party of Wales (Förenade kungariket)

Ledamot

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet

Suppleant

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för regional utveckling
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna (inklusive Jemen)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för regional utveckling
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för regional utveckling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Geologisk lagring av koldioxid (debatt)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(13)

Översyn av ramdirektivet om avfall (debatt)

16-06-2008 P6_CRE(2008)06-16(19)

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bedömning och hantering av översvämningar

26-04-2006 REGI_AD(2006)370110 PE 370.110v03-00 REGI
Jill EVANS

YTTRANDE över finansieringen av Natura 2000

07-03-2005 REGI_AD(2005)353420 PE 353.420v02-00 REGI
Jill EVANS

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om det elektroniska identifieringssystemet för får

01-09-2008 P6_DCL(2008)0068 Bortfaller
Alyn SMITH Jill EVANS Mairead McGUINNESS James NICHOLSON Neil PARISH
Ingiven : 01-09-2008
Frist : 04-12-2008
Antal undertecknare : 81 - 05-12-2008

Skriftlig förklaring om import av brasilianskt nötkött till EU

03-09-2007 P6_DCL(2007)0071 Bortfaller
Alyn SMITH Jill EVANS Mairead McGUINNESS James NICHOLSON Neil PARISH
Ingiven : 03-09-2007
Frist : 03-12-2007
Antal undertecknare : 51 - 04-12-2007

Skriftlig förklaring om brott mot mänskliga rättigheter och västra Papua Nya Guineas nationella status

11-12-2006 P6_DCL(2006)0090 Bortfaller
Caroline LUCAS Jill EVANS Luigi COCILOVO Jean LAMBERT
Ingiven : 11-12-2006
Frist : 29-03-2007
Antal undertecknare : 52 - 29-03-2007

Närvarolista

Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.