Jill EVANS Jill EVANS
Jill EVANS
Förenade kungariket

Född : , Ystrad Rhondda (Wales)

7:e valperioden Jill EVANS

Politiska grupper

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Vice ordförande

Nationella partier

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Plaid Cymru - Party of Wales (Förenade kungariket)

Ledamot

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 16-09-2009 / 13-02-2011 : Delegationen för förbindelserna med Irak
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Suppleant

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet
 • 12-07-2010 / 18-01-2012 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 14-02-2011 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Irak
 • 19-01-2012 / 23-01-2012 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)

25-09-2012 ENVI_AD(2012)487915 PE 487.915v02-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020-ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)

20-09-2012 ENVI_AD(2012)487909 PE 487.909v02-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling

02-08-2012 ENVI_AD(2012)487738 PE 487.738v03-00 ENVI
Åsa WESTLUND

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

EU Solidarity Fund EN

21-02-2014 P-002090/2014 Kommissionen

Whaling by Japanese fleets EN

21-01-2014 E-000547/2014 Kommissionen

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

16-01-2014 P7_DCL(2014)0008 Bortfaller
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ Marisa MATIAS Antolín SÁNCHEZ PRESEDO Izaskun BILBAO BARANDICA Mark DEMESMAEKER Jill EVANS François ALFONSI Martina ANDERSON Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Nikos CHRYSOGELOS
Ingiven : 16-01-2014
Frist : 16-04-2014
Antal undertecknare : 142 - 17-04-2014

Skriftlig förklaring om att införa den 22 maj som europeisk fetmadag

05-05-2010 P7_DCL(2010)0034 Bortfaller
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES Cristian-Silviu BUŞOI Miroslav MIKOLÁŠIK Jo LEINEN Jill EVANS
Ingiven : 05-05-2010
Frist : 09-09-2010
Antal undertecknare : 100 - 09-09-2010

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.