Jill EVANS Jill EVANS
Jill EVANS
Förenade kungariket

Född : , Ystrad Rhondda (Wales)

8:e valperioden Jill EVANS

Politiska grupper

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Plaid Cymru - Party of Wales (Förenade kungariket)

Ledamot

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för kultur och utbildning
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för kultur och utbildning

Suppleant

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för transport och turism
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för transport och turism

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar

23-03-2017 CULT_AD(2017)595719 PE595.719v02-00 CULT
Jill EVANS

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete

23-01-2019 CULT_AD(2019)629439 PE629.439v02-00 CULT
María Teresa GIMÉNEZ BARBAT

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)

04-12-2018 TRAN_AD(2018)625431 PE625.431v02-00 TRAN
István UJHELYI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

04-12-2018 TRAN_AD(2018)626999 PE626.999v04-00 TRAN
Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Mindre interpellationer

Mindre interpellationer för skriftligt besvarande, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 130a, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga förklaringar

Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (A8-0400/2017 - Max Andersson) EN

18-01-2018

I voted in favour of this report for mandatory exceptions to copyright for beneficiaries and authorised entities. My constituents in Wales fully support this initiative.

Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka) EN

18-01-2018

I voted in favour of this report. I welcome this proposal because it aims to better protect the best interests of the child by simplifying procedures and enhancing their efficiency. The report aims to ensure that the child is heard and rapid enforcement of decisions in other Member States. The rights of the child and the issue of child abduction is of great importance to my constituents in Wales, where the first ever children’s Commissioner was appointed.

Genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga i medlemsstaterna (A8-0406/2017 - Romana Tomc) EN

18-01-2018

I voted in favour of this report. With one of the highest rates of youth unemployment in the UK with nearly one in five out of work, my constituents in Wales could benefit from the Youth Employment Initiative. The Welsh and UK governments refused to implement it. Nevertheless, funding must be increased and there should be guarantees of quality offers and sustainable employment.

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om behovet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för att stödja regional tillgänglighet

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Bortfaller
Renaud MUSELIER Inés AYALA SENDER Iskra MIHAYLOVA Younous OMARJEE Keith TAYLOR Ruža TOMAŠIĆ Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Ivan JAKOVČIĆ Fernando RUAS István UJHELYI Jill EVANS Salvatore Domenico POGLIESE Deirdre CLUNE Merja KYLLÖNEN Pascal ARIMONT Derek VAUGHAN Jozo RADOŠ Petras AUŠTREVIČIUS Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Milan ZVER
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 106 - 13-03-2017

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.