Peter van DALEN Peter van DALEN
Peter van DALEN

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Nederländerna - ChristenUnie (Nederländerna)

Född : , Zwijndrecht

7:e valperioden Peter van DALEN

Politiska grupper

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : Gruppen Europeiska konservativa och reformister - Ledamot
 • 16-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen Europeiska konservativa och reformister - Ledamot av presidiet

Nationella partier

 • 14-07-2009 / 10-12-2009 : ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Parti (Nederländerna)
 • 11-12-2009 / 30-06-2014 : ChristenUnie (Nederländerna)

Vice ordförande

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för transport och turism
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för transport och turism

Ledamot

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Utskottet för transport och turism
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Indien
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Utskottet för transport och turism

Suppleant

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
 • 10-11-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 19-01-2012 / 06-03-2012 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 07-03-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

all-activities

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av förordning (EU) nr 525/2013

31-01-2014 TRAN_AD(2014)519757 PE 519.757v03-00 TRAN
Brian SIMPSON

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett partnerskapsinstrument för samarbete med tredjeländer

26-06-2012 ITRE_AD(2012)485932 PE 485.932v03-00 ITRE
Niki TZAVELA

YTTRANDE över EU:s strategi för sammanhållningspolitiken för Atlantområdet

04-06-2012 TRAN_AD(2012)485938 PE 485.938v02-00 TRAN
Silvia-Adriana ȚICĂU

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Cisgenesis EN

18-03-2014 P-003194/2014 Kommissionen

Norwegian Air International EN

27-02-2014 E-002304/2014 Kommissionen

Frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen

Ledamöterna får ställa frågor för skriftligt besvarande till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Sådana frågor inges först till ordföranden för ansvarigt utskott. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Svar på frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen

Svar på ledamöternas frågor till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om att interagera med barn och unga i kampen mot klimatförändringarna

19-11-2012 P7_DCL(2012)0036 Bortfaller
Jean LAMBERT Peter van DALEN Filiz HYUSMENOVA Sirpa PIETIKÄINEN Daciana Octavia SÂRBU
Ingiven : 19-11-2012
Frist : 19-02-2013
Antal undertecknare : 133 - 20-02-2013

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg