Peter van DALEN Peter van DALEN
Peter van DALEN

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Nederländerna - ChristenUnie (Nederländerna)

Född : , Zwijndrecht

Skriftliga förklaringar Peter van DALEN

Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet (A9-0021/2020 - Maria Grapini) NL

14-05-2020

Vanaf 2009 ben ik lid van het EP. Sindsdien bepleit ik verantwoording over de besteding van de maandelijkse Algemene Onkosten Vergoeding (AOV). Die bedraagt inmiddels meer dan 4500 euro per maand per Europarlementariër. Over alle budgetten en betalingen moeten Europarlementariërs terecht verantwoording afleggen en de kwijting verantwoorden, maar niet over dit ene omvangrijke budget. Elke controle op de besteding van de AOV ontbreekt. Ik vind dat onbegrijpelijk.
Er zijn, net zoals ik, Europarlementariërs die vrijwillig de controle door een externe accountant laten verrichten, en de niet gebruikte vergoeding terugstorten aan het Parlement. Ik vind dat dit de regel moet worden voor het hele EP, en dan verplicht en onder verantwoordelijkheid van het Parlement.
Zolang dit niet geregeld is, steun ik amendementen waarin wordt opgeroepen om deze controle in het EP te krijgen, of dien ik zelf amendementen hierover op gezette tijden in.
De algehele kwijting van het EP-budget 2018 steun ik, maar op de bijbehorende resolutie onthoud ik mij, omdat de verantwoording over die AOV nog steeds niet goed is geregeld. Daarmee geef ik dit politieke signaal af: eens met de kwijting, maar niet eens met het feit dat de controle op de AOV nog steeds niet geregeld is.

Ett skyddsnät för mottagare av stöd från EU-program: upprättande av en beredskapsplan för den fleråriga budgetramen (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) NL

13-05-2020

De resolutie over het Meerjarig Financieel Kader (MFK), de nieuwe eigen middelen voor de EU (lees: EU-belastingen) en het herstelplan gaat me te ver. De deur expliciet open zetten voor nieuwe Europese belastingen vind ik geen goed plan. Ook wordt een getal genoemd van 2000 miljard voor herstel, terwijl dit bedrag niet wordt onderbouwd. Waarom dan niet bijvoorbeeld de helft of het dubbele gevraagd? Dit is een slag in de lucht.
Bovendien is de toon richting de Commissie en de Raad hard en vol met dreiging: die instellingen moeten luisteren naar het Parlement anders blokkeert het EP verdere onderhandelingen zoals over het MFK.
Europa kan de huidige crisis overwinnen mits we dat samen doen. Dat vereist redelijkheid en balans qua inhoud, maar gaat ook over de manier waarop we met elkaar tot afspraken komen. Die redelijkheid en evenwichtigheid mis ik in de resolutie, en daarom heb ik die ook niet gesteund.

Särskilda åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn NL

17-04-2020

Het noodsteunpakket voor de visserij- en aquacultuursector steun ik volledig. De sector staat nu onder grote druk, met sterk dalende omzetten door de crisis.
Het interinstitutionele proces is alleen niet goed gelopen. Er lag op maandagmiddag 13 april een bemoedigende ontwerpverklaring van de Commissie klaar, waarin zij aangaf maximale flexibiliteit te betrachten om onbenutte quota van het jaar 2020 naar 2021 over te hevelen. Bijna alle politieke fracties in het Parlement, onder aanvoering van mijn EVP-fractie, hadden daarom gevraagd.
Op woensdag 15 april bleek aan het begin van de avond echter dat de Commissie toch niet met een formele verklaring wil komen. Ik kan niet achterhalen waarom dat zo gelopen is: ergens is in het proces tussen de vertegenwoordigers van de drie instellingen een kink in de kabel gekomen. Ik vind deze gang van zaken teleurstellend: we hebben nu alleen een informele verklaring van de Commissie in handen.
Ik zal elke gelegenheid aangrijpen om deze kwestie te blijven agenderen, met de ontwerpverklaring van de Commissie in de hand. De overheveling van quota is voor de visserij essentieel.

En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser NL

17-04-2020

Het Parlement stemt vandaag over een resolutie om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Aanvankelijk ging het in de ontwerptekst vooral over meer wederzijdse hulp op medisch gebied, maar de definitieve tekst bevat nu 56 paragrafen over vele onderwerpen.
In die tekst staan goede punten, zoals veroordeling van de uitholling van de rechtsstaat in Polen en Hongarije, herstelobligaties om het herstel te financieren uit de EU-begroting, een centrale plaats voor de Green Deal bij de wederopbouw, het niet samenvoegen van de schulden van de Europese landen, en gebruik van het EMS voor de crisisbestrijding.
Echter, een reeks punten bevalt mij niet, zoals meer eigen EU-inkomsten (lees: EU-belastingen), meer macht voor de Commissie, snelle realisatie van de Europese Monetaire Unie, en een flink groter meerjarig financieel kader.
Ik vind gezamenlijke solidariteit in de EU belangrijk. Die zien we ook terug in verschillende andere voorstellen, zoals het noodpakket voor de visserij- en aquacultuursectoren. Ook in de resolutie van vandaag zitten punten die de solidariteit bevorderen. Tegelijk is helder dat diverse fracties nu de EU een stevig stap vooruit willen laten zetten naar een federaal Europa. Dat gaat me te ver en daarom heb ik me bij deze stemming onthouden.

Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) NL

12-02-2020

Ik waardeer deze overeenkomst, die de handel tussen de EU en Vietnam verbetert. Helaas bevat de investeringsbeschermingsovereenkomst geen apart hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling.
Ik heb grote vraagtekens inzake de mensenrechten en godsdienstvrijheid in Vietnam. In de recent uitgebrachte ranglijst van vervolgde christenen van Open Doors staat Vietnam op de 21e plaats. Ook in het jaarverslag van 2016 van de Interfractiewerkgroep voor Godsdienstvrijheid van het Parlement wordt inzake Vietnam gewezen op de achterstelling van onder andere christenen door de overheid. Christenen worden regelmatig door lokale gemeenschappen als verraders gezien, en de overheid doet niets om hen te beschermen.
Ik vind het te fors om tegen deze overeenkomst te stemmen, maar vanwege de magere staat van godsdienstvrijheid in Vietnam kan ik evenmin voor stemmen: ik onthoud me van stemming en geef zo het signaal af dat deze stap in de betrekkingen EU-Vietnam nog onvoldoende is.

Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) NL

12-02-2020

Ik waardeer deze overeenkomst, die de handel tussen de EU en Vietnam verbetert. Helaas bevat de investeringsbeschermingsovereenkomst geen apart hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling.
Ik heb grote vraagtekens inzake de mensenrechten en godsdienstvrijheid in Vietnam. In de recent uitgebrachte ranglijst van vervolgde christenen van Open Doors staat Vietnam op de 21e plaats. Ook in het jaarverslag van 2016 van de Interfractiewerkgroep voor Godsdienstvrijheid van het Parlement wordt inzake Vietnam gewezen op de achterstelling van onder andere christenen door de overheid. Christenen worden regelmatig door lokale gemeenschappen als verraders gezien, en de overheid doet niets om hen te beschermen.
Ik vind het te fors om tegen deze overeenkomst te stemmen, maar vanwege de magere staat van godsdienstvrijheid in Vietnam kan ik evenmin voor stemmen: ik onthoud me van stemming en geef zo het signaal af dat deze stap in de betrekkingen EU-Vietnam nog onvoldoende is.

COP15 för konventionen om biologisk mångfald - (Kunming 2020) (B9-0035/2020) NL

16-01-2020

Biodiversiteit en een gezonde aarde gaan hand in hand. Het is onze plicht een halt toe te roepen aan de achteruitgang van de biodiversiteit en om dat proces te keren. Ik juich toe dat de Europese Unie een mondiaal drijvende kracht wil zijn voor het verbeteren van de biodiversiteit.
Ik verwelkom de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, onderdeel van de Europese Green Deal, en het feit dat de EU de ambitie heeft om wereldwijd het voortouw te nemen voor een betere bescherming van ecosystemen en biodiversiteit.
Ter voorbereiding van de conferentie over biodiversiteit van de Verenigde Naties in China (COP15), heeft het Europees Parlement een niet-bindende resolutie (motie) opgesteld. Hoewel ik voor de originele resolutie was, is er tijdens de stemming met betrekkelijk gering verschil een amendement aangenomen waardoor ik mij uiteindelijk onthouden heb bij de eindstemming. Dat amendement gaat te ver, door een onrealistisch doelpercentage vast te stellen voor beschermde mariene gebieden in de EU-zeeën. Indien dat percentage - van 30 % - zou worden toegepast, zal dat een fatale klap zijn voor de Europese en de Nederlandse visserij.

Den europeiska gröna given (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) NL

15-01-2020

Goed rentmeesterschap is zowel een menselijke plicht als een belofte voor de toekomstige generatie. Ik ben dan ook positief over de ambitieuze plannen van de Europese Commissie om van Europa zo snel mogelijk een klimaatneutraal continent te maken, zoals aangegeven tijdens de presentatie van de Green Deal.
Het Europees Parlement heeft op deze Green Deal ingespeeld met een niet-bindende resolutie. Ik heb mij echter onthouden van de eindstemming vanwege enkele paragrafen.
Zo stemde een meerderheid van het Europees Parlement ermee in dat maar liefst 30 % van de EU-zeeën moet gaan bestaan uit beschermde mariene gebieden. Wanneer we dit gaan vertalen naar onze Noordzee gaat dat echt niet werken door alle belangen (windenergie, visserij etc.) die daar nu al samenkomen. Bovendien wil een meerderheid van het Europees Parlement ook vérder gaan dan de maximale duurzame opbrengst (MSY), terwijl in een aantal EU-zeegebieden het doel van MSY voor 2020 niet eens werd gehaald. Hoewel het een niet-bindende resolutie is, zou ik onze EU-vissers niet recht in de ogen kunnen kijken als ik voor deze resolutie gestemd zou hebben.

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (A9-0054/2019 - David McAllister) NL

15-01-2020

Op het verslag-McAllister, het jaarverslag over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, volg ik in grote lijnen de EVP, met een paar kleine afwijkingen. Het zijn goede teksten, o.a. over de NAVO, maar het verslag roept toch ook weer om een versterking van het EU-buitenlandbeleid. De rode lijn voor mij is het verzoek in het verslag om een gekwalificeerde meerderheidsstemming door te voeren bij CFSP (buitenlandse zaken) in de Raad, i.p.v. de huidige unanimiteit. Daar kan ik het niet mee eens zijn en om die reden onthoud ik mij van stemming bij dit verslag.

Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) NL

15-01-2020

Tien jaar nadat het Verdrag van Lissabon in werking getreden is, komt het Europees Parlement met een gezamenlijke resolutie over de conferentie over de toekomst van Europa. De resolutie roept op tot een bottom-upbenadering om zo de EU doelmatiger en efficiënter te maken. Hierbij krijgen EU-burgers de kans om een stevig debat te voeren over de toekomst van de EU. Dat is een nobel streven, maar juist die oproep om meer naar de EU-burgers te luisteren, maakt deze resolutie krom.
Er ontbreekt namelijk een flinke portie zelfreflectie. Zo mis ik de lessen van de brexit. Hoe kan het toch dat een meerderheid in een land nee zegt tegen de EU? En in landen als Italië en Bulgarije waar bijna de meerderheid zich geen EU-burger voelt? Welke lessen trekt de Conferentie daaruit? Dat hele deel ontbreekt tot mijn grote schrik.
Je kunt de toekomst van Europa niet vormgeven zonder naar de burgers te luisteren, maar wie de laatste tijd goed heeft geluisterd, realiseert zich dat een belangrijke luisteroefening al heeft plaatsgevonden, namelijk in het Verenigd Koninkrijk. Ik ben voor een efficiënter en doelmatiger Europa, maar mis toch echt de zelfreflectie in deze resolutie. Daarom zal ik mij onthouden van stemming.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg