Gerben-Jan
GERBRANDY

Individuella förslag till resolution - 8:e valperioden Gerben-Jan GERBRANDY

Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 143