Gerben-Jan
GERBRANDY

Yttranden i egenskap av skuggföredragande - 8:e valperioden Gerben-Jan GERBRANDY

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019

31-01-2019 ENVI_AD(2019)631843 PE631.843v02-00 ENVI
Andrey KOVATCHEV

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009

22-11-2018 ENVI_AD(2018)630614 PE630.614v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 avseende referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar

22-11-2018 ENVI_AD(2018)630616 PE630.616v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/… och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009

25-10-2018 ENVI_AD(2018)629435 PE629.435v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341

11-10-2018 ENVI_AD(2018)628607 PE628.607v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

04-09-2018 ENVI_AD(2018)627049 PE627.049v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

YTTRANDE över den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018

02-02-2018 ENVI_AD(2018)615324 PE615.324v02-00 ENVI
Nuno MELO

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU

30-11-2017 ENVI_AD(2017)608053 PE608.053v02-00 ENVI
Eleonora FORENZA

YTTRANDE över att påskynda innovationen för ren energi

25-10-2017 ENVI_AD(2017)605922 PE605.922v02-00 ENVI
Stefan ECK

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

15-09-2017 CONT_AD(2017)536024 PE536.024v02-00 CONT
Ingeborg GRÄSSLE

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2015

15-02-2017 ENVI_AD(2017)592296 PE592.296v05-00 ENVI
Giovanni LA VIA

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2015

31-01-2017 ENVI_AD(2017)592293 PE592.293v02-00 ENVI
Giovanni LA VIA

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2015

31-01-2017 ENVI_AD(2017)592294 PE592.294v02-00 ENVI
Giovanni LA VIA

YTTRANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015

31-01-2017 ENVI_AD(2017)592295 PE592.295v03-00 ENVI
Giovanni LA VIA

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

31-01-2017 ENVI_AD(2017)592297 PE592.297v02-00 ENVI
Giovanni LA VIA

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015

31-01-2017 ENVI_AD(2017)592298 PE592.298v02-00 ENVI
Giovanni LA VIA

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon

05-12-2016 ENVI_AD(2016)585489 PE585.489v02-00 ENVI
Christofer FJELLNER

YTTRANDE över öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner

08-12-2015 ENVI_AD(2015)557227 PE557.227v03-00 ENVI
Nessa CHILDERS

YTTRANDE över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt

03-09-2015 ENVI_AD(2015)560881 PE560.881v02-00 ENVI
Giovanni LA VIA

YTTRANDE över mandatet för trepartsmötet om 2016 års budgetförslag

17-06-2015 ENVI_AD(2015)554828 PE554.828v02-00 ENVI
Giovanni LA VIA