Gerben-Jan
GERBRANDY

Yttranden i egenskap av föredragande - 8:e valperioden Gerben-Jan GERBRANDY

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över interimsbetänkandet om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt med avseende på en överenskommelse

11-10-2018 CONT_AD(2018)627869 PE627.869v02-00 CONT
Inés AYALA SENDER Gerben-Jan GERBRANDY

YTTRANDE över den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av 2014 års prioriteringar

25-09-2014 ENVI_AD(2014)537266 PE537.266v02-00 ENVI
Gerben-Jan GERBRANDY