Gerben-Jan
GERBRANDY

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande - 8:e valperioden Gerben-Jan GERBRANDY

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

BETÄNKANDE om den årliga strategiska rapporten om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling

04-03-2019 A8-0160/2019 PE632.977v02-00 DEVE ENVI
Francisco de Paula GAMBUS MILLET Eleni THEOCHAROUS

BETÄNKANDE om genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet

06-03-2018 A8-0059/2018 PE612.036v02-00 ENVI
Daciana Octavia SÂRBU

BETÄNKANDE om EU:s åtgärder för hållbarhet

27-06-2017 A8-0239/2017 PE601.046v02-00 ENVI
Seb DANCE