Veuillez remplir ce champ
Gerben-Jan GERBRANDY Gerben-Jan GERBRANDY
Gerben-Jan GERBRANDY
Nederländerna

Född : , Den Haag

8:e valperioden Gerben-Jan GERBRANDY

Politiska grupper

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot

Nationella partier

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Democraten 66 (Nederländerna)

Ledamot

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel

Suppleant

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetkontrollutskottet
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetkontrollutskottet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över interimsbetänkandet om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt med avseende på en överenskommelse

11-10-2018 CONT_AD(2018)627869 PE627.869v02-00 CONT
Inés AYALA SENDER Gerben-Jan GERBRANDY

YTTRANDE över den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av 2014 års prioriteringar

25-09-2014 ENVI_AD(2014)537266 PE537.266v02-00 ENVI
Gerben-Jan GERBRANDY

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019

31-01-2019 ENVI_AD(2019)631843 PE631.843v02-00 ENVI
Andrey KOVATCHEV

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009

22-11-2018 ENVI_AD(2018)630614 PE630.614v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 avseende referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar

22-11-2018 ENVI_AD(2018)630616 PE630.616v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

Förslag till resolutioner

Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Mindre interpellationer

Mindre interpellationer för skriftligt besvarande, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 130a, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Individuella förslag till resolution

Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 143

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om minskade föroreningar av mikroplast

01-02-2016 P8_DCL(2016)0006 Bortfaller
Catherine BEARDER Roberta METSOLA Ricardo SERRÃO SANTOS Margrete AUKEN Brian HAYES Gerben-Jan GERBRANDY Marco AFFRONTE Linnéa ENGSTRÖM Françoise GROSSETÊTE José Inácio FARIA Kathleen VAN BREMPT
Ingiven : 01-02-2016
Frist : 01-05-2016
Antal undertecknare : 340 - 02-05-2016

Skriftlig förklaring om matsvinn

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Bortfaller
Giovanni LA VIA Richard ASHWORTH Pilar AYUSO Simona BONAFÈ Michel DANTIN Paolo DE CASTRO Albert DESS Gerben-Jan GERBRANDY Martin HÄUSLING Kateřina KONEČNÁ Mairead McGUINNESS James NICHOLSON Czesław Adam SIEKIERSKI
Ingiven : 12-01-2015
Frist : 12-04-2015
Antal undertecknare : 179 - 17-04-2015

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.