Sökning

Assistenter Typ ledamöter
L P d.o.o.
Betalningsombud
Romana JERKOVIĆ
Morgane Delphine L'HARIDON
Ackrediterade assistenter (gruppering)
David CORMAND
Marie TOUSSAINT
Bertrand Herve Jean-Marc L'HUILLIER
Ackrediterade assistenter (gruppering)
Stéphane BIJOUX
Gilles BOYER
Sylvie BRUNET
Pascal CANFIN
Catherine CHABAUD
Ilana CICUREL
Jérémy DECERLE
Pascal DURAND
Laurence FARRENG
Sandro GOZI
Christophe GRUDLER
Bernard GUETTA
Valérie HAYER
Pierre KARLESKIND
Fabienne KELLER
Nathalie LOISEAU
Dominique RIQUET
Stéphane SÉJOURNÉ
Irène TOLLERET
Véronique TRILLET-LENOIR
Marie-Pierre VEDRENNE
Stéphanie YON-COURTIN
Chrysoula ZACHAROPOULOU
LA COMPTABILITE
Betalningsombud
Christophe GRUDLER
Francjsco LA MANNA
Tjänsteleverantörer
Antonio Maria RINALDI
Giorgio LA PORTA
Ackrediterade assistenter
Antonio Maria RINALDI
Karl Oskar Alexander LAANG
Ackrediterade assistenter
Nils TORVALDS
Merry-Lène Lise-May LABALLE
Ackrediterade assistenter
Eric ANDRIEU
Sarah LABARBE
Lokala assistenter
Alexandra GEESE
AUDE MARIE LABASTE
Ackrediterade assistenter
Karima DELLI
Visa fler
Assistenter till vice talmännen/till kvestorerna
Assistenter till vice talmän och kvestorer är tillfälligt anställda vid Europaparlamentet som bistår dem i utövandet av deras uppdrag som vice ordförande eller kvestor, särskilt i samband med presidiets, kvestorernas eller deras arbetsgruppers sammanträden, och inom respektive vice talmans eller kvestors särskilda ansvarsområden. De arbetar under ledning och överinseende av sin vice ordförande eller kvestor som de också kan ledsaga på tjänsteresor på särskilda villkor som beslutats av presidiet.
Ackrediterade assistenter
Ackrediterade parlamentsassistenter (APA) väljs av en ledamot eller flera ledamöter i en gruppering och anställs genom ett avtal direkt med Europaparlamentet. De arbetar i parlamentets lokaler på en av de tre arbetsorterna - Bryssel, Strasbourg eller Luxemburg - och bistår ledamöterna direkt i deras arbete, under deras ledning och överinseende och baserat på ömsesidigt förtroende.
Lokala assistenter
Lokala assistenter är fysiska personer som har ingått anställningsavtal med ledamöter för att bistå dem i de medlemsstater där de har blivit valda. Dessa avtal styrs av den nationella lagstiftningen i medlemsstaterna.
Tjänsteleverantörer
En tjänsteleverantör är en fysisk eller juridisk person som har ingått tjänsteavtal med en ledamot för att bistå denne i den medlemsstat där han eller hon har blivit vald. De tjänster som tillhandahålls måste vara specifika, detaljerade och direkt kopplade till ledamotens utövande av sitt mandat. Tjänsteavtalet styrs av den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.
Betalningsombud
Betalningsombuden är fysiska eller juridiska personer i en medlemsstat som är auktoriserade att yrkesmässigt hantera skatte- och socialförsäkringsfrågor (i enlighet med den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning och, i förekommande fall, unionsrätten) i samband med anställningsavtal eller tjänsteavtal som ledamoten har ingått.
Praktikanter
Praktikanter är personer som har ingått ett praktikavtal med en ledamot. Praktikperioder kan bidra till den allmänna och yrkesinriktade utbildningen i Europa samt främja en bättre förståelse av hur parlamentet fungerar, och kan äga rum antingen i parlamentets lokaler eller i den medlemsstat i vilken ledamoten valdes.
För mer information, se under Anställning av personal.