Sökning

Assistenter Typ ledamöter
S.C. EXPERT ACCOUNTING SRL
Betalningsombud
Marian-Jean MARINESCU
S.C.NICOL M SRL
Betalningsombud
Dan NICA
S.Q.M. ACCOUNTING S.R.L.
Betalningsombud
Maria GRAPINI
Ada Rosa Johanna SAARINEN
Ackrediterade assistenter
Alviina ALAMETSÄ
Luca SAARLEN
Ackrediterade assistenter
Sven MIKSER
Arabela Anca SABANGEANU
Ackrediterade assistenter (gruppering)
José Ramón BAUZÁ DÍAZ
Jordi CAÑAS
Luis GARICANO
Maite PAGAZAURTUNDÚA
María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS
Susana SOLÍS PÉREZ
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA
Daniela Arieta SABAU
Lokala assistenter
Vlad-Marius BOTOŞ
Georgi SABEV
Ackrediterade assistenter
Ivo HRISTOV
Agnes SABY
Lokala assistenter
Brice HORTEFEUX
Arnold SADHINOCH
Ackrediterade assistenter
Marcel de GRAAFF
Visa fler
Assistenter till vice talmännen/till kvestorerna
Assistenter till vice talmän och kvestorer är tillfälligt anställda vid Europaparlamentet som bistår dem i utövandet av deras uppdrag som vice ordförande eller kvestor, särskilt i samband med presidiets, kvestorernas eller deras arbetsgruppers sammanträden, och inom respektive vice talmans eller kvestors särskilda ansvarsområden. De arbetar under ledning och överinseende av sin vice ordförande eller kvestor som de också kan ledsaga på tjänsteresor på särskilda villkor som beslutats av presidiet.
Ackrediterade assistenter
Ackrediterade parlamentsassistenter (APA) väljs av en ledamot eller flera ledamöter i en gruppering och anställs genom ett avtal direkt med Europaparlamentet. De arbetar i parlamentets lokaler på en av de tre arbetsorterna - Bryssel, Strasbourg eller Luxemburg - och bistår ledamöterna direkt i deras arbete, under deras ledning och överinseende och baserat på ömsesidigt förtroende.
Lokala assistenter
Lokala assistenter är fysiska personer som har ingått anställningsavtal med ledamöter för att bistå dem i de medlemsstater där de har blivit valda. Dessa avtal styrs av den nationella lagstiftningen i medlemsstaterna.
Tjänsteleverantörer
En tjänsteleverantör är en fysisk eller juridisk person som har ingått tjänsteavtal med en ledamot för att bistå denne i den medlemsstat där han eller hon har blivit vald. De tjänster som tillhandahålls måste vara specifika, detaljerade och direkt kopplade till ledamotens utövande av sitt mandat. Tjänsteavtalet styrs av den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.
Betalningsombud
Betalningsombuden är fysiska eller juridiska personer i en medlemsstat som är auktoriserade att yrkesmässigt hantera skatte- och socialförsäkringsfrågor (i enlighet med den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning och, i förekommande fall, unionsrätten) i samband med anställningsavtal eller tjänsteavtal som ledamoten har ingått.
Praktikanter
Praktikanter är personer som har ingått ett praktikavtal med en ledamot. Praktikperioder kan bidra till den allmänna och yrkesinriktade utbildningen i Europa samt främja en bättre förståelse av hur parlamentet fungerar, och kan äga rum antingen i parlamentets lokaler eller i den medlemsstat i vilken ledamoten valdes.
För mer information, se under Anställning av personal.