Seitsmes ametiaeg
Delegatsioonide esimeeste konverents
Delegatsioonid
Kuues ametiaeg
Delegatsioonide juhtide konverents (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – Euroopa riigid (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – väljaspool Euroopat asuvad riigid (6. ametiaeg)
Mitmesugust
Dokumendiotsing
Endised delegatsioonid
EL–Horvaatia

IstungidokumendidIstungidokumendid
Täiskogu arutelude videodTäiskogu arutelude videod
PresidentPresident
PeasekretärPeasekretär
Komisjonide edasine tegevusKomisjonide edasine tegevus
Think TankThink Tank

Mitmesugust 
D-HR

EL-Horvaatia

Horvaatia

Andmed arhiveeriti 1. juulil 2013, neid enam ei ajakohastata.


Tutvustus ja pädevused

Euroopa ühendused ja selle liikmesriigid sõlmisid 29. oktoobril 2001. aastal Luxembourgis Horvaatiaga stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu.

Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping väljendab allakirjutanute kohustust viia üleminekuperioodil lõpule ametlik ühinemine ELiga. 1999. aastal pärast Kosovo konflikti lõppu algatatud stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsess on ELi peamine panus Lääne-Balkani riikide poliitilisse ja majanduslikku taastumisse, mille eesmärk on nende õigeaegne integreerimine ELi.

Kuni stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu jõustumiseni (1. veebruaril 2005) otsustas Euroopa Parlament 10. märtsil ja 14. septembril 2004. aastal luua 6. ametiaja avamise puhul delegatsiooni ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis. Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artiklis 9 sätestatakse: „Parlamendi tasandil toimub poliitiline dialoog parlamentaarse stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomitee raames”.
Horvaatia esitas ametliku taotluse Euroopa Liiduga ühinemiseks 2003. aasta veebruaris. Pärast komisjoni positiivset arvamust ja sellele järgnenud ühehäälset otsust üldasjade nõukogus Luxembourgis (3. oktoobril 2005) alustati Horvaatiaga 2005. aasta oktoobris ühinemisläbirääkimisi.
ELi-Horvaatia parlamentaarsesse ühiskomisjoni kuulub võrdne arv Euroopa Parlamendi ja Horvaatia parlamendi (Sabor) liikmeid. Ühiskomisjon tuleb kokku kaks korda aastas, üks kord Horvaatias ja üks kord ühes Euroopa Parlamendi töökohas. Praeguse praktika kohaselt kutsutakse Horvaatia valitsuse, ELi eesistujariigi ja komisjoni esindajaid võtma sõna parlamentaarse ühiskomisjoni koosolekutel.

Sections
Liikmed
Twin delegation
General documents