Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Lead poisoning in children in the EU and worldwide

Priority question for written answer P-004500/2020
to the Commission
Rule 138
Marlene Mortler (PPE)

04-08-2020 P-004500/2020

  EU position on the Intergovernmental Conference on marine biodiversity of areas beyond national jurisdiction (BBNJ)

Priority question for written answer P-004499/2020
to the Commission
Rule 138
Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

04-08-2020 P-004499/2020

  Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council

Priority question for written answer P-004497/2020
to the Commission
Rule 138
Michal Wiezik (PPE)

04-08-2020 P-004497/2020

  European Public Prosecutor’s Office budget allocations

Priority question for written answer P-004494/2020
to the Commission
Rule 138
Nicolae Ştefănuță (Renew)

04-08-2020 P-004494/2020

  COVID-19 crisis and uniform criteria for travel advice and quarantine rules

Priority question for written answer P-004493/2020
to the Council
Rule 138
Pascal Arimont (PPE)

04-08-2020 P-004493/2020

Неонатален скрининг

Въпрос от първостепенна важност с искане за писмен отговор P-004487/2020
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Stelios Kympouropoulos (PPE), Tomislav Sokol (PPE), Peter Liese (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Sara Cerdas (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Tomáš Zdechovský (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Petra De Sutter (Verts/ALE), Eva Kaili (S&D), Frédérique Ries (Renew), Andrey Kovatchev (PPE), Lefteris Christoforou (PPE), Costas Mavrides (S&D)

03-08-2020 P-004487/2020

  EU funding for the German Workers’ Welfare Association

Priority question for written answer P-004483/2020
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson (ID)

03-08-2020 P-004483/2020

  Next Generation EU

Priority question for written answer P-004480/2020
to the Commission
Rule 138
Derk Jan Eppink (ECR)

01-08-2020 P-004480/2020

  Regulation (EEC) No 2080/92 instituting a Community aid scheme for forestry measures in agriculture. Conservation and maintenance of lowland forests

Priority question for written answer P-004471/2020
to the Commission
Rule 138
Gianantonio Da Re (ID)

31-07-2020 P-004471/2020

  EU grants for therapy programmes to integrate violent offenders from a migrant background - Part 2

Question for written answer E-004476/2020
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson (ID)

31-07-2020 E-004476/2020

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 136)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 137)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 138)