Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – запланувано провеждане в Кунмин, Китай, през 2020 г.

Въпрос с искане за устен отговор O-000044/2019/rev.5
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

06-12-2019 O-000044/2019

COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – запланувано провеждане в Кунмин, Китай, през 2020 г.

Въпрос с искане за устен отговор O-000043/2019/rev.6
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

06-12-2019 O-000043/2019

  Organised property crime

Priority question for written answer P-004246/2019
to the Commission
Rule 138
Tomas Tobé

05-12-2019 P-004246/2019

Цифрова трансформация в областта на здравеопазването и грижите

Въпрос с искане за устен отговор O-000042/2019/rev.5
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Kateřina Konečná
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

05-12-2019 O-000042/2019

Конфликт на интереси и корупция, засягащи защитата на финансовите интереси на ЕС в държавите членки

Въпрос с искане за устен отговор O-000041/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Monika Hohlmeier
от името на комисията по бюджетен контрол

05-12-2019 O-000041/2019

  Directive on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles – trolleybuses

Priority question for written answer P-004221/2019
to the Commission
Rule 138
Kateřina Konečná

04-12-2019 P-004221/2019

Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика – BEPS 2.0

Въпрос с искане за устен отговор O-000040/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Irene Tinagli
от името на комисията по икономически и парични въпроси

04-12-2019 O-000040/2019

  Review of the EU’s climate policy in the light of the Union’s principle of proportionality

Priority question for written answer P-004155/2019
to the Commission
Rule 138
Laura Huhtasaari

02-12-2019 P-004155/2019

  Political bias displayed by Commission Vice-President Margaritis Schinas

Priority question for written answer P-004141/2019/rev.1
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis

02-12-2019 P-004141/2019

  Investigation into alleged cruelty and illegality at the Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LBT) in Lower Saxony

Priority question for written answer P-004125/2019
to the Commission
Rule 138
Eleonora Evi

29-11-2019 P-004125/2019

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 136)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 137)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 138)