Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Definition of plastic in Directive 2019/904

Priority question for written answer P-000280/2020
to the Commission
Rule 138
Nils Torvalds

20-01-2020 P-000280/2020

  Unaccompanied refugee children on Greek islands

Priority question for written answer P-000278/2020
to the Commission
Rule 138
Nikolaj Villumsen

20-01-2020 P-000278/2020

  EU-Vietnam free trade agreement and investment protection agreement – the need for effective enforcement of and a remedy mechanism for trade and sustainable development chapters

Priority question for written answer P-000274/2020
to the Commission
Rule 138
Raphaël Glucksmann

20-01-2020 P-000274/2020

Актуализирана стратегия за биоикономика - устойчива биоикономика за Европа

Въпрос с искане за устен отговор O-000005/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Norbert Lins
от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони

20-01-2020 O-000005/2020

  Sibiu-Pitești motorway

Priority question for written answer P-000252/2020
to the Commission
Rule 138
Marian-Jean Marinescu

16-01-2020 P-000252/2020

  Implementation of recommendations for the construction of the Astravets nuclear power plant

Priority question for written answer P-000249/2020
to the Commission
Rule 138
Liudas Mažylis

16-01-2020 P-000249/2020

  Meeting of the EU Ambassador to Bolivia

Priority question for written answer P-000235/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Jorge Buxadé Villalba

15-01-2020 P-000235/2020

  Revitalising the development of rail infrastructure along the Adriatic coast

Priority question for written answer P-000233/2020
to the Commission
Rule 138
Chiara Gemma, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dino Giarrusso, Mario Furore, Daniela Rondinelli, Sabrina Pignedoli, Rosa D'Amato

15-01-2020 P-000233/2020

  Dual quality standards for agri-food products restricting European consumers’ rights and discriminating against local producers

Priority question for written answer P-000231/2020
to the Commission
Rule 138
Carmen Avram

15-01-2020 P-000231/2020

  Subject: 5G, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and the independence of the Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR)

Priority question for written answer P-000221/2020
to the Commission
Rule 138
Michèle Rivasi

15-01-2020 P-000221/2020

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 136)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 137)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 138)