Хуманното отношение и новият Зелен пакт

Въпрос с искане за устен отговор O-000016/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Sarah Wiener, Petra De Sutter, Klaus Buchner, Heidi Hautala, Marie Toussaint, Yannick Jadot, David Cormand, Tilly Metz, Bas Eickhout, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Clare Daly, Anja Hazekamp, Malin Björk, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Pascal Durand, Chrysoula Zacharopoulou, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík, Maria Noichl, Niels Fuglsang, Sylwia Spurek, Leszek Miller, Annika Bruna, Virginie Joron, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

10-02-2020 O-000016/2020

25-годишнина на Международната конференция за населението и развитието (МКНР25) – среща на високо равнище в Найроби

Въпрос с искане за устен отговор O-000015/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Evelyn Regner
от името на комисията по правата на жените и равенството между половете
Tomas Tobé
от името на комисията по развитие

07-02-2020 O-000015/2020

25-годишнина на Международната конференция за населението и развитието (МКНР25) – среща на високо равнище в Найроби

Въпрос с искане за устен отговор O-000014/2020
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Evelyn Regner
от името на комисията по правата на жените и равенството между половете
Tomas Tobé
от името на комисията по развитие

07-02-2020 O-000014/2020

Стратегията „От фермата до трапезата“ – ключовата роля на земеделските стопани и селските райони

Въпрос с искане за устен отговор O-000013/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Norbert Lins
от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони

03-02-2020 O-000013/2020

Преразглеждане на указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура

Въпрос с искане за устен отговор O-000012/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Cristian-Silviu Buşoi
от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

30-01-2020 O-000012/2020

защитата на вътрешния пазар на ЕС и правата на потребителите по отношение на отрицателните последици от незаконната търговия с домашни любимци

Въпрос с искане за устен отговор O-000011/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

24-01-2020 O-000011/2020

защитата на вътрешния пазар на ЕС и правата на потребителите по отношение на отрицателните последици от незаконната търговия с домашни любимци

Въпрос с искане за устен отговор O-000010/2020
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

24-01-2020 O-000010/2020

Значението на градската и зелената инфраструктура: Европейска година за „по-зелени“ градове 2022 г.

Въпрос с искане за устен отговор O-000009/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia Villanueva Ruiz
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

23-01-2020 O-000009/2020

Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите и на свободното движение на стоки и услуги

Въпрос с искане за устен отговор O-000008/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Petra De Sutter
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

23-01-2020 O-000008/2020

Новата всеобхватна стратегия ЕС – Африка

Въпрос с искане за устен отговор O-000007/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Tomas Tobé
от името на комисията по развитие

23-01-2020 O-000007/2020

Обратна връзка

Въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания

Въпроси може да се внасят от комисия, политическа група или най-малко 5% от всички членове на Парламента (36), като те могат да бъдат задавани на Съвета, на Комисията или на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Председателският съвет решава дали да включи въпросите в проекта на дневен ред на дадено заседание и в какъв ред.

Разпоредбите на член 123, параграфи от 2 до 5 относно внасянето и гласуването на предложенията за резолюции се прилагат mutatis mutandis.