Приоритетите на ЕС за 64-тата сесия на Комисията на ООН за положението на жените

Въпрос с искане за устен отговор O-000006/2020
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Evelyn Regner
от името на комисията по правата на жените и равенството между половете

22-01-2020 O-000006/2020

Актуализирана стратегия за биоикономика - устойчива биоикономика за Европа

Въпрос с искане за устен отговор O-000005/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Norbert Lins
от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони

20-01-2020 O-000005/2020

Стратегия на ЕС за мобилността и транспорта: необходими мерки до 2030 г. и след това

Въпрос с искане за устен отговор O-000004/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
от името на групата PPE

09-01-2020 O-000004/2020

Малки и средни предприятия и по-добро регулиране

Въпрос с искане за устен отговор O-000003/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
от името на групата PPE

09-01-2020 O-000003/2020

Триизмерно отпечатани нелегални предмети

Въпрос с искане за устен отговор O-000002/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Lucy Nethsingha
от името на комисията по правни въпроси

06-01-2020 O-000002/2020

Криза с водата в България

Въпрос с искане за устен отговор O-000001/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly

06-01-2020 O-000001/2020

Институции и органи в рамките на икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация

Въпрос с искане за устен отговор O-000048/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Irene Tinagli
от името на комисията по икономически и парични въпроси

12-12-2019 O-000048/2019

Общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения

Въпрос с искане за устен отговор O-000047/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria Da Graça Carvalho
от името на групата PPE

10-12-2019 O-000047/2019

Стратегията на ЕС за хората с увреждания след 2020 г.

Въпрос с искане за устен отговор O-000046/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
от името на групата PPE

10-12-2019 O-000046/2019

Инициатива на ЕС за опрашителите

Въпрос с искане за устен отговор O-000045/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

09-12-2019 O-000045/2019

Обратна връзка

Въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания

Въпроси може да се внасят от комисия, политическа група или най-малко 5% от всички членове на Парламента (38), като те могат да бъдат задавани на Съвета, на Комисията или на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Председателският съвет решава дали да включи въпросите в проекта на дневен ред на дадено заседание и в какъв ред.

Разпоредбите на член 123, параграфи от 2 до 5 относно внасянето и гласуването на предложенията за резолюции се прилагат mutatis mutandis.