Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика – BEPS 2.0

Въпрос с искане за устен отговор O-000040/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Irene Tinagli
от името на комисията по икономически и парични въпроси

04-12-2019 O-000040/2019

Реформа на общите принципи на процедурата на комитет

Въпрос с искане за устен отговор O-000039/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Pascal Durand
от името на групата Renew
Marie Toussaint
от името на групата Verts/ALE

28-11-2019 O-000039/2019

Телефонни номера за услуги 0800

Въпрос с искане за устен отговор O-000037/2019/rev.1
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
от името на групата PPE

20-11-2019 O-000037/2019

текущите преговори за ново споразумение за партньорство между ЕС и Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн

Въпрос с искане за устен отговор O-000036/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Tomas Tobé
от името на комисията по развитие

13-11-2019 O-000036/2019

текущите преговори за ново споразумение за партньорство между ЕС и Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн

Въпрос с искане за устен отговор O-000035/2019
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Tomas Tobé
от името на комисията по развитие

13-11-2019 O-000035/2019

Разликата в заплащането на жените и мъжете

Въпрос с искане за устен отговор O-000034/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Evelyn Regner
от името на комисията по правата на жените и равенството между половете

06-11-2019 O-000034/2019

Последици от несъстоятелността на дружеството "Томас Кук"

Въпрос с искане за устен отговор O-000033/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc
от името на групата PPE

14-10-2019 O-000033/2019

Функциониране на вътрешния пазар

Въпрос с искане за устен отговор O-000032/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc

11-10-2019 O-000032/2019

Назначаване на изпълнителния директор на ЕБО г-н Фаркас за изпълнителен директор на Асоциацията за финансови пазари в Европа (AFME)

Въпрос с искане за устен отговор O-000031/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Paul Tang, Jonás Fernández
от името на групата S&D
Sven Giegold

02-10-2019 O-000031/2019

Конференцията на ООН по изменението на климата през 2019 г. в Мадрид, Испания (COP 25)

Въпрос с искане за устен отговор O-000030/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

26-09-2019 O-000030/2019

Обратна връзка

Въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания

Въпроси може да се внасят от комисия, политическа група или най-малко 5% от всички членове на Парламента (38), като те могат да бъдат задавани на Съвета, на Комисията или на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Председателският съвет решава дали да включи въпросите в проекта на дневен ред на дадено заседание и в какъв ред.

Разпоредбите на член 123, параграфи от 2 до 5 относно внасянето и гласуването на предложенията за резолюции се прилагат mutatis mutandis.