Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  ‘Zero-emission’ mobility as political propaganda

Priority question for written answer P-005222/2020
to the Commission
Rule 138
Sylvia Limmer (ID)

24-09-2020 P-005222/2020

  Concerns regarding Zhenhua Data’s data collection

Priority question for written answer P-005189/2020
to the Commission
Rule 138
Bart Groothuis (Renew)

23-09-2020 P-005189/2020

  New illegal migration entry route on the Algarve coast

Priority question for written answer P-005153/2020
to the Commission
Rule 138
Nuno Melo (PPE)

22-09-2020 P-005153/2020

  Compensation for people affected by Cyclone Ianos

Priority question for written answer P-005120/2020
to the Commission
Rule 138
Manolis Kefalogiannis (PPE)

21-09-2020 P-005120/2020

  Distribution of so-called refugees from the Moria camp in the EU

Priority question for written answer P-005091/2020
to the Council
Rule 138
Christine Anderson (ID), Bernhard Zimniok (ID)

17-09-2020 P-005091/2020

  COVID-19, quarantine and containment procedures in Europe and between Member States

Priority question for written answer P-005070/2020
to the Commission
Rule 138
Lucia Vuolo (ID)

16-09-2020 P-005070/2020

  Veolia / Suez merger

Priority question for written answer P-005052/2020
to the Commission
Rule 138
Nora Mebarek (S&D)

16-09-2020 P-005052/2020

  Burden-sharing or common European solutions concerning an increased greenhouse-gas emissions-reduction target for 2023

Priority question for written answer P-005047/2020
to the Commission
Rule 138
Margrete Auken (Verts/ALE)

15-09-2020 P-005047/2020

  2020 elections in the United Republic of Tanzania

Priority question for written answer P-005043/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Elżbieta Kruk (ECR)

15-09-2020 P-005043/2020

  Fédération Internationale de Ski (FIS) ban on fluorinated ski wax endangering the EU ski wax industry

Priority question for written answer P-005035/2020
to the Commission
Rule 138
Michael Gahler (PPE)

15-09-2020 P-005035/2020

Обратна връзка

Въпроси с искане за писмен отговор

  • Въпросите с искане за писмен отговор могат да се отправят от всеки член на ЕП и всяка политическа група или парламентарна комисия до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.
  • На въпрос, който не е от първостепенна важност, трябва да се даде отговор в срок от шест седмици, след като съответната институция бъде уведомена за него.
  • Крайният срок за даване на отговор на въпросите от първостепенна важност е три седмици от уведомяването на съответната институция. Всеки член на ЕП и всяка политическа група или комисия могат всеки месец да определят един от своите въпроси като „въпрос от първостепенна важност“.