Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Relocation of migrants in 2020

Priority question for written answer P-003815/2020
to the Commission
Rule 138
Silvia Sardone (ID)

29-06-2020 P-003815/2020

  Almaraz nuclear power plant

Priority question for written answer P-003807/2020
to the Commission
Rule 138
Carlos Zorrinho (S&D)

29-06-2020 P-003807/2020

  Position on the hotel construction project in the Cabo de Gata-Níjar natural park, Almería

Priority question for written answer P-003789/2020
to the Commission
Rule 138
Lina Gálvez Muñoz (S&D)

26-06-2020 P-003789/2020

  SDF-based assessment of Natura 2000 sites

Priority question for written answer P-003774/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR)

25-06-2020 P-003774/2020

Плановете на Европейската Комисия да предотврати „изтичане на въглерод“ от европейската икономика в условията на зелен преход

Въпрос от първостепенна важност с искане за писмен отговор P-003768/2020
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Andrey Slabakov (ECR), Angel Dzhambazki (ECR)

25-06-2020 P-003768/2020

  Potential conflict of interests for Commissioner Hogan

Priority question for written answer P-003755/2020
to the Commission
Rule 138
Tiziana Beghin (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Mario Furore (NI), Chiara Gemma (NI), Daniela Rondinelli (NI), Dino Giarrusso (NI)

24-06-2020 P-003755/2020

  Repatriation of tourists infected with COVID-19

Priority question for written answer P-003752/2020/rev.1
to the Commission
Rule 138
Biljana Borzan (S&D), Valter Flego (Renew)

24-06-2020 P-003752/2020

  EU paralysed and absent in escalating conflict in Libya

Priority question for written answer P-003746/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Malik Azmani (Renew)

24-06-2020 P-003746/2020

  EU-wide ban on the sale of child sex dolls

Priority question for written answer P-003718/2020
to the Commission
Rule 138
Andreas Schieder (S&D), Christel Schaldemose (S&D)

23-06-2020 P-003718/2020

  New COVID-19 outbreak in China

Priority question for written answer P-003714/2020
to the Commission
Rule 138
Isabella Tovaglieri (ID)

22-06-2020 P-003714/2020

Обратна връзка

Въпроси с искане за писмен отговор

  • Въпросите с искане за писмен отговор могат да се отправят от всеки член на ЕП и всяка политическа група или парламентарна комисия до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.
  • На въпрос, който не е от първостепенна важност, трябва да се даде отговор в срок от шест седмици, след като съответната институция бъде уведомена за него.
  • Крайният срок за даване на отговор на въпросите от първостепенна важност е три седмици от уведомяването на съответната институция. Всеки член на ЕП и всяка политическа група или комисия могат всеки месец да определят един от своите въпроси като „въпрос от първостепенна важност“.