Търсене

Няма резултати - моля, променете критериите за търсене

Обратна връзка

Предложения за акт на Съюза: концепция

Всеки член на Парламента може да внесе предложение, с което се отправя искане към Комисията за предлагане на акт на Съюза (нов акт или изменение на съществуващ акт) в рамките на правото на инициатива на Парламента по член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Предложения за акт на Съюза: процедура

  • До 10 членове на ЕП могат да внесат съвместно предложение за акт на Съюза. В предложението се посочва правното основание за неговото внасяне, като предложението може да бъде придружено от изложение на мотивите от не повече от 150 думи.
  • Председателят проверява дали са изпълнени правните изисквания. Той може да отнесе предложението за изготвяне на становище относно целесъобразността на неговото правно основание до компетентната за такава проверка комисия. Ако председателят определи предложението за допустимо, той обявява това на пленарно заседание и разпределя предложението на компетентната комисия.
  • В срок от три месеца след разпределянето на предложението и след като е дала на авторите му възможност да бъдат изслушани, компетентната комисия взема решение относно последващите действия.
  • Авторите на предложението се споменават поименно в заглавието на доклада.

Предложения за акт на Съюза: разпространение

Предложенията за акт на Съюза се публикуват на официалните езици и са достъпни на уебсайта на Парламента.