Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  REPORT on the implementation of the common commercial policy – annual report 2018

18-09-2020 A9-0160/2020 2019/2197(INI)
INTA

Jörgen WARBORN

  REPORT on the proposal for a Council decision on the AIEM tax applicable in the Canary Islands

18-09-2020 A9-0157/2020 2020/0163(CNS)
REGI

Younous OMARJEE

  REPORT on the European Forest Strategy - The Way Forward

11-09-2020 A9-0154/2020 2019/2157(INI)
AGRI

Petri SARVAMAA

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Списък с измененията към докладите

Доклади

Докладите се приемат от парламентарните комисии по предложение на докладчик, избран от водещата комисия.
Предложенията за резолюции, съдържащи се в тях, се разглеждат на пленарно заседание и ако бъдат приети, ще бъдат поместени в "Приети текстове”.