Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MOTION FOR A RESOLUTION on the humanitarian situation in Mozambique

15-09-2020 B9-0304/2020

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on The humanitarian situation in Mozambique

14-09-2020 B9-0303/2020

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Списък с предложенията за резолюции и изменения

Предложения за резолюции, внесени за гласуване на пленарно заседание

В дневния ред на месечната сесия се посочва дали изявленията на Съвета, Комисията или Европейския съвет (член 132) и въпросите с искане за устен отговор към Съвета и Комисията (член 136) ще бъдат последвани от гласуване на предложение за резолюция. Наред с други разисквания, разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144) могат да приключат с приемането на резолюция. Тези текстове обикновено се внасят от комисия, политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг.