Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000040/2019
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Irene Tinagli
za Hospodářský a měnový výbor

04-12-2019 O-000040/2019

Reforma obecných zásad komitologie

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000039/2019
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Pascal Durand
za skupinu Renew
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

28-11-2019 O-000039/2019

Zákaznické linky s číslem 0800

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000037/2019/rev.1
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
za skupinu PPE

20-11-2019 O-000037/2019

Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000036/2019
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Tomas Tobé
za Výbor pro rozvoj

13-11-2019 O-000036/2019

Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000035/2019
Radě
článek 136 jednacího řádu
Tomas Tobé
za Výbor pro rozvoj

13-11-2019 O-000035/2019

Rozdíly v odměňování žen a mužů

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000034/2019
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Evelyn Regner
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

06-11-2019 O-000034/2019

Důsledky úpadku skupiny společností Thomas Cook Group

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000033/2019
Komisi
článek 136 jednacího řádu
José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc
za skupinu PPE

14-10-2019 O-000033/2019

Fungování vnitřního trhu

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000032/2019
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc

11-10-2019 O-000032/2019

Jmenování výkonného ředitele EBA Farkase generálním ředitelem AFME

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000031/2019
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Paul Tang, Jonás Fernández
za skupinu S&D
Sven Giegold

02-10-2019 O-000031/2019

Konference OSN o změně klimatu 2019 (COP25) v Madridu ve Španělsku

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000030/2019
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

26-09-2019 O-000030/2019

Kontakt

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou

Otázky může Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku předkládat výbor, politická skupina nebo poslanci, kteří tvoří nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu (38). Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání.

Ustanovení čl. 132 odst. 2 až 5 týkající se předkládání návrhů usnesení a hlasování o nich se použijí obdobně.