Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Komplexní opatření EU v oblasti péče, včetně péče o děti, seniory a osoby se zdravotním postižením – na cestě k evropské strategii pro pečující osoby

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000057/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
za skupinu PPE

15-09-2020 O-000057/2020

Současná a budoucí situace finanční podpory stanice Euronews

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000056/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Christine Anderson, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Gunnar Beck, Bernhard Zimniok, Guido Reil, Sylvia Limmer
za skupinu ID

15-09-2020 O-000056/2020

Energetická nezávislost Evropy a extrateritorialita práva USA

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000055/2020
místopředsedovi Komise, vysokému představiteli
článek 136 jednacího řádu
Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Marc Angel (S&D), Manon Aubry (GUE/NGL), François-Xavier Bellamy (PPE), Monika Beňová (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Leila Chaibi (GUE/NGL), Miroslav Číž (S&D), Özlem Demirel (GUE/NGL), Geoffroy Didier (PPE), Maria Grapini (S&D), Robert Hajšel (S&D), Valérie Hayer (Renew), Eero Heinäluoma (S&D), Brice Hortefeux (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Dominique Riquet (Renew), Helmut Scholz (GUE/NGL), Joachim Schuster (S&D), Irène Tolleret (Renew), Viktor Uspaskich (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Christophe Grudler (Renew), Manu Pineda (GUE/NGL), Arnaud Danjean (PPE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Anne Sander (PPE), Cornelia Ernst (GUE/NGL)

11-09-2020 O-000055/2020

Nutnost sestavit Radu ve složení pro rovnost pohlaví

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000054/2020
Radě
článek 136 jednacího řádu
Irène Tolleret, Nathalie Loiseau, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Sophia in 't Veld, Samira Rafaela
za skupinu Renew

10-09-2020 O-000054/2020

Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000053/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Sabine Verheyen
za Výbor pro kulturu a vzdělávání

08-09-2020 O-000053/2020

Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000052/2020
Radě
článek 136 jednacího řádu
Sabine Verheyen
za Výbor pro kulturu a vzdělávání

08-09-2020 O-000052/2020

Bezprostřední ohrožení právního státu a demokracie v Bulharsku

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000051/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Radan Kanev (PPE), Elena Yoncheva (S&D), Daniel Freund (Verts/ALE), Michal Wiezik (PPE), Ramona Strugariu (Renew), Petar Vitanov (S&D), Bas Eickhout (Verts/ALE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Tsvetelina Penkova (S&D), Sven Giegold (Verts/ALE), Ska Keller (Verts/ALE), Ivo Hristov (S&D), Dan Nica (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Brando Benifei (S&D), Robert Hajšel (S&D), Maria Grapini (S&D), Klára Dobrev (S&D), Marianne Vind (S&D), Rovana Plumb (S&D), Isabel Santos (S&D), Johan Danielsson (S&D), Evin Incir (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Clare Daly (GUE/NGL), Andreas Schieder (S&D), Marc Angel (S&D), Birgit Sippel (S&D), Tanja Fajon (S&D), Isabel García Muñoz (S&D), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Katarina Barley (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Vera Tax (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Ismail Ertug (S&D), Jens Geier (S&D), Constanze Krehl (S&D), Maria Noichl (S&D), Tiemo Wölken (S&D), Dietmar Köster (S&D)

14-08-2020 O-000051/2020

Návrh směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kótovaných na burzách a o souvisejících opatřeních (COM(2012)0614)

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000050/2020
Radě
článek 136 jednacího řádu
Adrián Vázquez Lázara
za Výbor pro právní záležitosti
Evelyn Regner
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

05-08-2020 O-000050/2020

Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti podle článku 7 nařízení (EU) 2018/1806

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000049/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

22-07-2020 O-000049/2020

  Dual quality of products in the single market

Question for oral answer O-000048/2020
to the Commission
Rule 136
Maria Grapini (S&D), Jarosław Duda (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Andris Ameriks (S&D), Irène Tolleret (Renew), Jiří Pospíšil (PPE), Krzysztof Hetman (PPE), Rovana Plumb (S&D), Roberts Zīle (ECR), Petar Vitanov (S&D), Monika Beňová (S&D), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Inese Vaidere (PPE), Elena Yoncheva (S&D), Juozas Olekas (S&D), Sunčana Glavak (PPE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Viktor Uspaskich (Renew), Tudor Ciuhodaru (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Robert Hajšel (S&D), Milan Uhrík (NI), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Andrius Kubilius (PPE), Emil Radev (PPE), Claudiu Manda (S&D), Carmen Avram (S&D), Petra De Sutter (Verts/ALE), Clara Ponsatí Obiols (NI), Rasa Juknevičienė (PPE), Christine Anderson (ID), Ondřej Kovařík (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Ivo Hristov (S&D), Ramona Strugariu (Renew), Iuliu Winkler (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR), Liudas Mažylis (PPE), Adrian-Dragoş Benea (S&D), Dan Nica (S&D), Caterina Chinnici (S&D), Mihai Tudose (S&D), Victor Negrescu (S&D), Dita Charanzová (Renew), Leszek Miller (S&D), Kateřina Konečná (GUE/NGL), István Ujhelyi (S&D), Elżbieta Kruk (ECR), Karen Melchior (Renew), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Asim Ademov (PPE), Christophe Hansen (PPE), Yana Toom (Renew), Manuel Pizarro (S&D), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Romana Tomc (PPE), Franc Bogovič (PPE), Jarosław Kalinowski (PPE), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Gheorghe-Vlad Nistor (PPE), Dan-Ștefan Motreanu (PPE), Danuta Maria Hübner (PPE), Tanja Fajon (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL)

09-07-2020 O-000048/2020

Kontakt

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou

Otázky může Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku předkládat výbor, politická skupina nebo poslanci, kteří tvoří nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu (36). Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání.

Ustanovení čl. 132 odst. 2 až 5 týkající se předkládání návrhů usnesení a hlasování o nich se použijí obdobně.