Menneskerettighedssituationen i Iran, navnlig situationen for dødsdømte politiske fanger

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000045/2020
til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 136
Anna Fotyga (ECR), Mazaly Aguilar (ECR), Petras Auštrevičius (Renew), Franc Bogovič (PPE), Marco Campomenosi (ID), Derk Jan Eppink (ECR), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Raffaele Fitto (ECR), Rasa Juknevičienė (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Andrius Kubilius (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Ljudmila Novak (PPE), Juozas Olekas (S&D), Urmas Paet (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Stanislav Polčák (PPE), Elżbieta Rafalska (ECR), Frédérique Ries (Renew), Bert-Jan Ruissen (ECR), Bogdan Rzońca (ECR), Massimiliano Salini (PPE), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Radosław Sikorski (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Ruža Tomašić (ECR), Romana Tomc (PPE), Alexandr Vondra (ECR), Veronika Vrecionová (ECR), Charlie Weimers (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Jan Zahradil (ECR), Roberts Zīle (ECR), Milan Zver (PPE), Kosma Złotowski (ECR)

01-07-2020 O-000045/2020

En strategi for bæredygtig brug af kemikalier

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000044/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

30-06-2020 O-000044/2020

Next Generation EU og artikel 311 i TEUF

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000043/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Hélène Laporte
for ID-Gruppen

30-06-2020 O-000043/2020

LGBTI-fri områder i Polen inden for rammerne af Rete Lenford-sagen

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000042/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Terry Reintke (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Pernille Weiss (PPE), Billy Kelleher (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Sophia in 't Veld (Renew), Marianne Vind (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Dietmar Köster (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Frédérique Ries (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Nathalie Loiseau (Renew), Frances Fitzgerald (PPE), Birgit Sippel (S&D), Robert Biedroń (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Vera Tax (S&D), Evelyne Gebhardt (S&D), Arba Kokalari (PPE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Radka Maxová (Renew), Heidi Hautala (Verts/ALE), Evelyn Regner (S&D), Rosa D'Amato (NI), Aurore Lalucq (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Pierre Karleskind (Renew), Evin Incir (S&D), Pina Picierno (S&D), Antoni Comín i Oliveres (NI), Johan Danielsson (S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Sandro Gozi (Renew), Brando Benifei (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Milan Brglez (S&D), Karen Melchior (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Eleonora Evi (NI), Sylwia Spurek (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Isabel Santos (S&D), Jeroen Lenaers (PPE), Delara Burkhardt (S&D)

17-06-2020 O-000042/2020

Strategisk tilgang til lægemidler i miljøet

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000041/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

04-06-2020 O-000041/2020

Strategisk tilgang til lægemidler i miljøet

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000040/2020
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 136
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

04-06-2020 O-000040/2020

Byernes og den grønne infrastrukturs betydning – Det europæiske år for grønnere byer 2022

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000039/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia Villanueva Ruiz
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

04-06-2020 O-000039/2020

Situationen i Schengenområdet som følge af COVID-19-udbruddet

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000038/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

18-05-2020 O-000038/2020

Situationen i Schengenområdet som følge af COVID-19-udbruddet

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000037/2020
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 136
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

18-05-2020 O-000037/2020

Kommissionens egen vurdering af kvaliteten af dens skriftlige besvarelser på forespørgsler

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000036/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Christine Anderson
for ID-Gruppen

08-05-2020 O-000036/2020

Kontakt

Forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling

Forespørgsler kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5% af Parlamentets medlemmer (36) til Rådet, Kommissionen eller næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Formandskonferencen afgør, om og i hvilken rækkefølge forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde.

Artikel 132, stk. 2-5, om fremsættelse af og afstemning om beslutningsforslag finder tilsvarende anvendelse.