Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

07:37 - 07:41 Καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής

Maroš Šefčovič

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

07:40:07

Λήξη

07:40:20

Hildegard Bentele

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

07:40:56

Λήξη

07:41:08

Miriam Dalli

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

07:41:07

Λήξη

07:41:18

Pär Holmgren

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

07:41:20

Λήξη

07:41:33

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:03

Έναρξη

07:41:26

Λήξη

07:41:29

07:42 - 07:43 Ώρα των ψηφοφοριών

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

07:42:55

Λήξη

07:43:02

09:00 - 09:00 Έναρξη της συνεδρίασης

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

09:00:40

Λήξη

09:00:49

09:00 - 09:01 Αίτηση για την άρση της ασυλίας

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

09:00:49

Λήξη

09:01:22

09:01 - 09:49 Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

09:01:22

Λήξη

09:02:02

Irene Tinagli

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:04:41

Έναρξη

09:02:02

Λήξη

09:06:43

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:06:41

Λήξη

09:06:52

Janez Lenarčič

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:06:33

Έναρξη

09:06:51

Λήξη

09:13:24

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:13:23

Λήξη

09:13:35

Markus Ferber

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:20

Έναρξη

09:13:31

Λήξη

09:15:51

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:15:50

Λήξη

09:16:02

Paul Tang

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

09:16:01

Λήξη

09:18:05

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:18:03

Λήξη

09:18:13

Luis Garicano

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:02:24

Έναρξη

09:18:12

Λήξη

09:20:36

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:34:05

Λήξη

09:34:15

Alfred Sant

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

09:34:12

Λήξη

09:35:40

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

09:35:39

Λήξη

09:35:48

Mikuláš Peksa

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

09:35:46

Λήξη

09:37:38

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:37:36

Λήξη

09:37:48

Maximilian Krah

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

09:37:44

Λήξη

09:39:10

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

09:39:09

Λήξη

09:39:17

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:24

Έναρξη

09:39:15

Λήξη

09:40:39

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

09:40:36

Λήξη

09:40:45

Marek Paweł Balt

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

09:40:42

Λήξη

09:41:48

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

09:41:46

Λήξη

09:42:08

Traian Băsescu

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

09:42:03

Λήξη

09:43:29

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

09:43:27

Λήξη

09:43:36

Bogdan Rzońca

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

09:43:33

Λήξη

09:44:39

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:44:38

Λήξη

09:44:50

Janez Lenarčič

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:04:53

Έναρξη

09:44:48

Λήξη

09:49:41

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:49:39

Λήξη

09:49:53

09:50 - 10:31 Μπουρούντι, και ιδίως η ελευθερία της έκφρασης

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

09:50:07

Λήξη

09:50:40

Ellie Chowns

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:43

Έναρξη

09:50:40

Λήξη

09:53:23

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:53:21

Λήξη

09:53:31

Anna Fotyga

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

09:53:30

Λήξη

09:54:32

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

09:54:31

Λήξη

09:54:39

Maria Arena

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

09:54:37

Λήξη

09:56:47

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:56:45

Λήξη

09:56:56

Idoia Villanueva Ruiz

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:48

Έναρξη

09:56:55

Λήξη

09:59:43

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:59:39

Λήξη

09:59:53

Arba Kokalari

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

09:59:44

Λήξη

10:01:45

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

10:01:41

Λήξη

10:01:50

Jan-Christoph Oetjen

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

10:01:48

Λήξη

10:03:50

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

10:03:49

Λήξη

10:04:22

Seán Kelly

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

10:04:00

Λήξη

10:06:07

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

10:06:05

Λήξη

10:06:30

Isabel Santos

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

10:06:17

Λήξη

10:07:56

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:07:53

Λήξη

10:08:04

Dita Charanzová

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

10:08:00

Λήξη

10:09:45

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:09:43

Λήξη

10:10:02

Alice Kuhnke

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

10:09:54

Λήξη

10:10:58

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:10:54

Λήξη

10:11:07

Ryszard Czarnecki

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

10:11:05

Λήξη

10:12:17

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

10:12:15

Λήξη

10:12:38

Carlos Zorrinho

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

10:12:36

Λήξη

10:13:53

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:13:50

Λήξη

10:14:00

Phil Bennion

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

10:13:56

Λήξη

10:15:51

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:15:47

Λήξη

10:15:57

Nathan Gill

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:22

Έναρξη

10:15:53

Λήξη

10:17:15

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

10:17:12

Λήξη

10:17:21

Neena Gill

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:17:17

Λήξη

10:18:54

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:18:52

Λήξη

10:19:06

Marek Paweł Balt

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

10:18:58

Λήξη

10:20:06

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:20:04

Λήξη

10:20:15

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

10:20:12

Λήξη

10:22:01

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

10:21:52

Λήξη

10:22:13

Tomislav Sokol

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

10:22:06

Λήξη

10:22:49

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

10:22:42

Λήξη

10:22:51

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

10:22:46

Λήξη

10:23:48

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:23:46

Λήξη

10:24:00

Jiří Pospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

10:23:59

Λήξη

10:25:07

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

10:25:04

Λήξη

10:25:47

Eugen Tomac

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

10:25:35

Λήξη

10:26:38

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:26:35

Λήξη

10:26:47

Juan Fernando López Aguilar

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

10:26:44

Λήξη

10:28:13

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:28:11

Λήξη

10:28:22

Janez Lenarčič

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:03:26

Έναρξη

10:28:17

Λήξη

10:31:43

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:31:38

Λήξη

10:31:49

10:31 - 11:11 Νιγηρία, και ιδίως οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

10:31:55

Λήξη

10:32:30

Assita Kanko

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

10:32:30

Λήξη

10:34:05

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

10:34:02

Λήξη

10:34:10

Erik Marquardt

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

10:34:08

Λήξη

10:36:27

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:36:25

Λήξη

10:36:44

Lars Patrick Berg

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:18

Έναρξη

10:36:40

Λήξη

10:37:58

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:45:10

Λήξη

10:45:21

Phil Bennion

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

10:45:16

Λήξη

10:47:26

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:47:24

Λήξη

10:47:44

Željana Zovko

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:40

Έναρξη

10:47:32

Λήξη

10:50:12

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

10:50:10

Λήξη

10:50:16

Maria Arena

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:17

Έναρξη

10:50:16

Λήξη

10:52:33

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:52:30

Λήξη

10:52:44

María Soraya Rodríguez Ramos

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

10:52:37

Λήξη

10:54:49

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

10:54:48

Λήξη

10:55:14

Susanna Ceccardi

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

10:55:13

Λήξη

10:56:48

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:56:46

Λήξη

10:57:02

Ryszard Czarnecki

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

10:56:52

Λήξη

10:58:08

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

10:58:06

Λήξη

10:58:38

Peter van Dalen

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:32

Έναρξη

10:58:36

Λήξη

11:01:08

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

11:00:43

Λήξη

11:01:10

Tomislav Sokol

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

11:01:07

Λήξη

11:01:51

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:01:39

Λήξη

11:01:50

Peter van Dalen

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

11:01:46

Λήξη

11:02:27

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

11:02:24

Λήξη

11:02:57

Maria Arena

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

11:02:48

Λήξη

11:03:28

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:03:24

Λήξη

11:03:33

Peter van Dalen

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

11:03:27

Λήξη

11:04:08

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

11:04:02

Λήξη

11:04:09

Jackie Jones

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

11:04:08

Λήξη

11:05:39

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:05:36

Λήξη

11:05:50

Dita Charanzová

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

11:05:48

Λήξη

11:07:16

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:07:15

Λήξη

11:07:25

Dominique Bilde

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:21

Έναρξη

11:07:24

Λήξη

11:08:45

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:08:42

Λήξη

11:08:50

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:21:01

Λήξη

11:21:11

Bert-Jan Ruissen

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

11:21:10

Λήξη

11:22:24

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:22:24

Λήξη

11:22:33

Isabel Benjumea Benjumea

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:16

Έναρξη

11:22:32

Λήξη

11:24:48

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

11:24:47

Λήξη

11:25:24

Eugen Tomac

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

11:25:18

Λήξη

11:25:51

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

11:25:35

Λήξη

11:25:57

Isabel Benjumea Benjumea

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

11:25:55

Λήξη

11:26:23

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

11:26:22

Λήξη

11:26:27

Nicola Procaccini

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

11:26:25

Λήξη

11:27:36

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:27:35

Λήξη

11:27:43

Krzysztof Hetman

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

11:27:42

Λήξη

11:29:40

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

11:29:39

Λήξη

11:30:01

Robert Hajšel

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:09

Έναρξη

11:30:00

Λήξη

11:31:09

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

11:31:08

Λήξη

11:31:32

Clare Daly

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:20

Έναρξη

11:31:15

Λήξη

11:32:35

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:32:34

Λήξη

11:32:42

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

11:32:41

Λήξη

11:33:51

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:33:50

Λήξη

11:34:07

Pierrette Herzberger-Fofana

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

11:34:03

Λήξη

11:36:09

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

11:36:00

Λήξη

11:36:29

Jiří Pospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

11:36:27

Λήξη

11:37:30

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:37:27

Λήξη

11:37:40

Mick Wallace

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

11:37:38

Λήξη

11:38:51

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:38:48

Λήξη

11:39:05

Janez Lenarčič

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:04:18

Έναρξη

11:39:03

Λήξη

11:43:21

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:43:20

Λήξη

11:43:29

12:07 - 12:07

Katarina Barley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:07:06

Λήξη

12:07:17

12:07 - 12:14 Επανάληψη της συνεδρίασης

Katarina Barley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

12:07:17

Λήξη

12:07:40

Marco Zanni

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:09

Έναρξη

12:07:40

Λήξη

12:08:49

Katarina Barley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

12:08:48

Λήξη

12:10:15

Marco Zanni

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:09:37

Λήξη

12:09:50

Katarina Barley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

12:09:51

Λήξη

12:10:30

Brian Monteith

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

12:10:35

Λήξη

12:10:42

Katarina Barley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:02:28

Έναρξη

12:10:38

Λήξη

12:13:06

Ramona Strugariu

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

12:12:06

Λήξη

12:12:24

Katarina Barley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

12:12:23

Λήξη

12:13:08

Richard Corbett

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

12:13:08

Λήξη

12:14:00

Katarina Barley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:09

Έναρξη

12:13:45

Λήξη

12:14:54

12:14 - 12:35 Ώρα των ψηφοφοριών

Katarina Barley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

12:14:50

Λήξη

12:14:54

12:14 - 12:15 Μπουρούντι, και ιδίως η ελευθερία της έκφρασης (RC-B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-0066/2020)

KatarinaBarley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

12:14:54

Λήξη

12:15:21

12:15 - 12:16 Νιγηρία, και ιδίως οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (RC-B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020)

KatarinaBarley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

12:15:21

Λήξη

12:16:24

12:16 - 12:18 Η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την παράνομη εκλογή νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020)

KatarinaBarley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

12:16:24

Λήξη

12:16:32

LeopoldoLópez Gil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

12:16:32

Λήξη

12:17:06

KatarinaBarley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:16:55

Λήξη

12:17:04

LeopoldoLópez Gil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

12:17:06

Λήξη

12:17:52

KatarinaBarley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

12:17:11

Λήξη

12:18:49

12:18 - 12:20 Εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία και την Ουγγαρία (B9-0032/2020)

KatarinaBarley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

12:18:49

Λήξη

12:20:35

12:20 - 12:30 15η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (Kunming 2020) (B9-0035/2020)

KatarinaBarley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:09:37

Έναρξη

12:20:35

Λήξη

12:30:12

12:30 - 12:35 Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr)

KatarinaBarley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:05:05

Έναρξη

12:30:12

Λήξη

12:35:17

12:35 - 12:35 Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία (B9-0047/2020)

KatarinaBarley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

12:35:17

Λήξη

12:35:46

12:40 - 12:40

Katarina Barley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

12:40:09

Λήξη

12:40:13

12:40 - 13:12 Αιτιολογήσεις ψήφου

Katarina Barley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

12:40:13

Λήξη

12:41:30

12:41 - 12:45 Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean)

KatarinaBarley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:41:16

Λήξη

12:41:26

ManuelBompard

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

12:41:30

Λήξη

12:42:47

KatarinaBarley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

12:42:46

Λήξη

12:42:51

DanielHannan

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

12:42:51

Λήξη

12:43:52

KatarinaBarley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

12:43:51

Λήξη

12:44:03

JanZahradil

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

12:43:59

Λήξη

12:45:02

KatarinaBarley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:45:01

Λήξη

12:45:12

12:45 - 12:55 Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)

KatarinaBarley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:45:06

Λήξη

12:45:16

ManuelBompard

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

12:45:13

Λήξη

12:46:28

KatarinaBarley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:46:28

Λήξη

12:46:42

ClaireFox

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:19

Έναρξη

12:46:41

Λήξη

12:48:00

KatarinaBarley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

12:47:57

Λήξη

12:48:04

VeronikaVrecionová

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

12:48:04

Λήξη

12:49:18

KatarinaBarley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

12:49:19

Λήξη

12:49:23

Joachim StanisławBrudziński

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

12:49:23

Λήξη

12:50:50

KatarinaBarley

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

12:50:47

Λήξη

12:50:55

MarcBotenga

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

12:50:52

Λήξη

12:51:57

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:51:53

Λήξη

12:52:07

AlexandrVondra

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:18

Έναρξη

12:52:04

Λήξη

12:53:22

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

12:53:20

Λήξη

12:53:27

AngelDzhambazki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

12:53:25

Λήξη

12:54:30

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

12:54:28

Λήξη

12:54:34

JanZahradil

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

12:54:33

Λήξη

12:55:34

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

12:55:33

Λήξη

12:55:53

12:55 - 13:02 Η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την παράνομη εκλογή νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020)

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:55:44

Λήξη

12:55:54

ThierryMariani

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

12:55:50

Λήξη

12:57:04

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:57:03

Λήξη

12:57:12

JiříPospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:00

Έναρξη

12:57:06

Λήξη

12:58:06

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

12:58:04

Λήξη

12:58:11

GuidoReil

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

12:58:08

Λήξη

12:58:49

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

12:58:48

Λήξη

12:58:54

MickWallace

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

12:58:52

Λήξη

13:00:04

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

13:00:02

Λήξη

13:00:09

EugenTomac

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:57

Έναρξη

13:00:08

Λήξη

13:01:05

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

13:01:04

Λήξη

13:01:13

JanZahradil

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

13:01:11

Λήξη

13:02:12

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

13:02:11

Λήξη

13:02:42

13:02 - 13:09 Εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία και την Ουγγαρία (B9-0032/2020)

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:02:26

Λήξη

13:02:37

ClaireFox

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:18

Έναρξη

13:02:37

Λήξη

13:03:55

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:03:54

Λήξη

13:04:05

Joachim StanisławBrudziński

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

13:03:57

Λήξη

13:04:25

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

13:04:20

Λήξη

13:05:33

AngelDzhambazki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:09

Έναρξη

13:05:32

Λήξη

13:06:41

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

13:06:38

Λήξη

13:06:48

GillesLebreton

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:00

Έναρξη

13:06:45

Λήξη

13:07:45

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

13:07:43

Λήξη

13:07:51

BogdanRzońca

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

13:07:50

Λήξη

13:08:56

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

13:08:54

Λήξη

13:09:13

13:09 - 13:10 15η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (Kunming 2020) (B9-0035/2020)

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

13:09:07

Λήξη

13:09:17

CatherineRowett

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

13:09:12

Λήξη

13:10:23

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:10:24

Λήξη

13:10:41

13:10 - 13:12 Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία (B9-0047/2020)

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

13:10:34

Λήξη

13:10:44

JohnHowarth

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

13:10:39

Λήξη

13:12:32

KláraDobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

13:12:30

Λήξη

13:12:46

13:12 - 13:12

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:03

Έναρξη

13:12:46

Λήξη

13:12:49

13:12 - 13:12 Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Klára Dobrev

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

13:12:48

Λήξη

13:12:53

15:00 - 15:00

Dita Charanzová

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

15:00:08

Λήξη

15:00:17

15:00 - 15:00 Επανάληψη της συνεδρίασης

Dita Charanzová

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

15:00:17

Λήξη

15:00:22

15:00 - 15:00 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Dita Charanzová

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:00:22

Λήξη

15:00:37

15:00 - 15:03

Dita Charanzová

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:02:30

Έναρξη

15:00:37

Λήξη

15:03:07

15:03 - 15:22 Παράνομα αντικείμενα που κατασκευάστηκαν με τρισδιάστατη εκτύπωση

Dita Charanzová

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

15:03:07

Λήξη

15:03:28

Liesje Schreinemacher

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

15:03:28

Λήξη

15:05:36

Dita Charanzová

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

15:05:36

Λήξη

15:05:46

Janez Lenarčič

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:02:27

Έναρξη

15:05:44

Λήξη

15:08:11

Dita Charanzová

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

15:08:10

Λήξη

15:08:24

Ibán García Del Blanco

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:03:06

Έναρξη

15:08:24

Λήξη

15:11:30

Dita Charanzová

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

15:11:29

Λήξη

15:11:38

Liesje Schreinemacher

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

15:11:38

Λήξη

15:13:43

Dita Charanzová

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:13:41

Λήξη

15:13:53

Angel Dzhambazki

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:03:11

Έναρξη

15:13:52

Λήξη

15:17:03

Dita Charanzová

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

15:17:01

Λήξη

15:17:32

Andrey Slabakov

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:20

Έναρξη

15:17:28

Λήξη

15:18:48

Dita Charanzová

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

15:18:38

Λήξη

15:19:02

Angel Dzhambazki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

15:19:05

Λήξη

15:19:36

Dita Charanzová

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:19:36

Λήξη

15:19:51

Janez Lenarčič

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:03:08

Έναρξη

15:19:47

Λήξη

15:22:55

Dita Charanzová

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

15:22:53

Λήξη

15:22:58

15:23 - 15:23

Dita Charanzová

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

15:23:05

Λήξη

15:23:14

15:23 - 15:23 Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων

Dita Charanzová

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

15:23:14

Λήξη

15:23:19

15:23 - 15:23 Λήξη της συνεδρίασης

Dita Charanzová

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

15:23:19

Λήξη

15:23:24

15:23 - 15:23 Διακοπή της συνόδου

Dita Charanzová

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:03

Έναρξη

15:23:24

Λήξη

15:23:27

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Προηγηθείσες συζητήσεις

Τα κείμενα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν επεξεργασίας τους εκ μέρους της υπηρεσίας των πλήρων πρακτικών. Για λειτουργικούς λόγους η σειρά με την οποία δημοσιεύονται τα κείμενα δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στη σειρά με την οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι ομιλίες στην συνεδρίαση της ολομέλειας.