Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

07:15 - 07:22 Συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2020 - Νέο ΠΔΠ, ίδιοι πόροι και σχέδιο ανάκαμψης

Charles Michel

Ρόλος : EurCouncil

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

07:15:51

Λήξη

07:16:08

Ursula von der Leyen

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:00:56

Έναρξη

07:16:06

Λήξη

07:17:02

Manfred Weber

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

07:17:01

Λήξη

07:17:09

Iratxe García Pérez

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

07:17:07

Λήξη

07:17:17

Tom Vandendriessche

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

07:17:13

Λήξη

07:17:25

Philippe Lamberts

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

07:17:22

Λήξη

07:17:37

Johan Van Overtveldt

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

07:17:28

Λήξη

07:17:46

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

07:17:42

Λήξη

07:18:14

Maria Arena

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

07:18:09

Λήξη

07:18:24

Francesca Donato

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

07:18:20

Λήξη

07:18:39

Michel Barnier

Ρόλος : Head of the UK Task-Force

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

07:18:38

Λήξη

07:18:47

Bas Eickhout

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:52

Έναρξη

07:18:46

Λήξη

07:21:38

Carles Puigdemont i Casamajó

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

07:21:34

Λήξη

07:22:06

09:01 - 09:01

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:01:21

Λήξη

09:01:31

09:01 - 09:02 Επανάληψη της συνεδρίασης

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

09:01:31

Λήξη

09:02:20

09:02 - 09:03 Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:55

Έναρξη

09:02:20

Λήξη

09:03:15

09:03 - 09:09

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:06:24

Έναρξη

09:03:15

Λήξη

09:09:39

09:09 - 09:30 Νομοθεσία έκτακτης ανάγκης στην Ουγγαρία και ο αντίκτυπός της στο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:09:39

Λήξη

09:09:55

Nikolina Brnjac

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:03:58

Έναρξη

09:09:55

Λήξη

09:13:53

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

09:13:52

Λήξη

09:13:58

Věra Jourová

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:07:37

Έναρξη

09:13:56

Λήξη

09:21:33

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

09:21:31

Λήξη

09:22:06

Andor Deli

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

09:22:01

Λήξη

09:23:50

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:23:44

Λήξη

09:23:59

Iratxe García Pérez

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

09:23:57

Λήξη

09:26:10

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:26:10

Λήξη

09:26:26

Ramona Strugariu

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

09:26:23

Λήξη

09:28:21

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

09:28:18

Λήξη

09:28:26

Nicolas Bay

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

09:28:25

Λήξη

09:30:18

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:30:07

Λήξη

09:30:22

09:30 - 09:30

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

09:30:22

Λήξη

09:30:56

09:30 - 10:15 Νομοθεσία έκτακτης ανάγκης στην Ουγγαρία και ο αντίκτυπός της στο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:30:56

Λήξη

09:31:10

Gwendoline Delbos-Corfield

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:03:03

Έναρξη

09:30:57

Λήξη

09:34:00

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:33:58

Λήξη

09:34:14

Nicola Procaccini

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:22

Έναρξη

09:34:09

Λήξη

09:35:31

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:35:28

Λήξη

09:35:41

Malin Björk

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:20

Έναρξη

09:35:39

Λήξη

09:37:59

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:37:58

Λήξη

09:38:14

Márton Gyöngyösi

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

09:38:10

Λήξη

09:39:56

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

09:39:55

Λήξη

09:40:04

Christophe Hansen

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

09:40:03

Λήξη

09:41:06

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:41:04

Λήξη

09:41:16

Birgit Sippel

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

09:41:13

Λήξη

09:42:53

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:42:50

Λήξη

09:43:06

Maite Pagazaurtundúa

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

09:43:04

Λήξη

09:44:21

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:44:20

Λήξη

09:44:34

Annalisa Tardino

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

09:44:30

Λήξη

09:45:46

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:45:45

Λήξη

09:45:57

Terry Reintke

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

09:45:56

Λήξη

09:47:06

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:47:05

Λήξη

09:47:17

Elżbieta Rafalska

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

09:47:16

Λήξη

09:48:31

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

09:48:30

Λήξη

09:48:39

Clare Daly

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

09:48:38

Λήξη

09:49:48

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:49:47

Λήξη

09:50:04

Clara Ponsatí Obiols

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

09:49:57

Λήξη

09:51:13

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

09:51:11

Λήξη

09:51:20

Loránt Vincze

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

09:51:19

Λήξη

09:52:25

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:52:24

Λήξη

09:52:35

Sylwia Spurek

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

09:52:34

Λήξη

09:53:59

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

09:53:57

Λήξη

09:54:06

Sophia in 't Veld

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:24

Έναρξη

09:54:04

Λήξη

09:55:28

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:55:24

Λήξη

09:55:39

Gunnar Beck

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

09:55:37

Λήξη

09:56:48

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:56:43

Λήξη

09:56:57

Beata Kempa

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

09:56:56

Λήξη

09:58:12

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

09:58:12

Λήξη

09:58:21

Maria Spyraki

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:18

Έναρξη

09:58:19

Λήξη

09:59:37

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:59:35

Λήξη

09:59:45

Lena Düpont

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

09:59:43

Λήξη

10:00:47

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:00:46

Λήξη

10:00:58

Věra Jourová

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:09:47

Έναρξη

10:00:57

Λήξη

10:10:44

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

10:10:42

Λήξη

10:11:52

Nikolina Brnjac

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:03:24

Έναρξη

10:11:48

Λήξη

10:15:12

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

10:15:09

Λήξη

10:15:39

10:15 - 11:16 70ή επέτειος της Διακήρυξης Schuman

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

10:15:40

Λήξη

10:16:21

Nikolina Brnjac

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:05:25

Έναρξη

10:16:20

Λήξη

10:21:45

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

10:21:44

Λήξη

10:22:05

Maroš Šefčovič

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:09:51

Έναρξη

10:22:03

Λήξη

10:31:54

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

10:31:53

Λήξη

10:32:15

Esteban González Pons

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

10:32:14

Λήξη

10:34:24

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:34:23

Λήξη

10:34:33

Iratxe García Pérez

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:03:17

Έναρξη

10:34:32

Λήξη

10:37:49

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:37:48

Λήξη

10:37:59

Pascal Durand

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:02:35

Έναρξη

10:37:58

Λήξη

10:40:33

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:40:32

Λήξη

10:40:46

Jörg Meuthen

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

10:40:45

Λήξη

10:42:14

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:42:13

Λήξη

10:42:30

Ska Keller

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:45

Έναρξη

10:42:29

Λήξη

10:45:14

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:45:12

Λήξη

10:45:25

Derk Jan Eppink

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

10:45:24

Λήξη

10:47:13

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:47:12

Λήξη

10:47:25

Manon Aubry

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

10:47:24

Λήξη

10:49:15

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:49:14

Λήξη

10:49:33

Jeroen Lenaers

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

10:49:32

Λήξη

10:51:22

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:51:22

Λήξη

10:51:33

Domènec Ruiz Devesa

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:18

Έναρξη

10:51:32

Λήξη

10:52:50

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:52:48

Λήξη

10:53:06

Gerolf Annemans

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

10:53:05

Λήξη

10:54:10

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:54:09

Λήξη

10:54:23

Peter Lundgren

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

10:54:22

Λήξη

10:55:28

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:55:27

Λήξη

10:55:42

Leila Chaibi

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

10:55:41

Λήξη

10:56:56

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

10:56:55

Λήξη

10:57:04

Herbert Dorfmann

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

10:57:03

Λήξη

10:58:56

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:58:55

Λήξη

10:59:11

Gabriele Bischoff

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:18

Έναρξη

10:59:10

Λήξη

11:00:28

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:00:26

Λήξη

11:00:44

Mara Bizzotto

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

11:00:43

Λήξη

11:01:47

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:01:43

Λήξη

11:02:01

Ryszard Czarnecki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

11:02:00

Λήξη

11:03:07

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:03:02

Λήξη

11:03:13

Brando Benifei

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

11:03:12

Λήξη

11:04:23

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:04:19

Λήξη

11:04:32

Jordan Bardella

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

11:04:31

Λήξη

11:05:42

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

11:05:41

Λήξη

11:05:47

Nicola Beer

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

11:05:46

Λήξη

11:06:59

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

11:06:58

Λήξη

11:07:22

Maroš Šefčovič

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:06:02

Έναρξη

11:07:21

Λήξη

11:13:23

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:13:22

Λήξη

11:13:42

Nikolina Brnjac

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

11:13:41

Λήξη

11:15:48

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:15:46

Λήξη

11:16:00

11:16 - 12:02 Χρήση εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών για την καταπολέμηση του κορονοϊού

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

11:16:01

Λήξη

11:16:47

Nikolina Brnjac

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:04:14

Έναρξη

11:16:47

Λήξη

11:21:01

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:21:00

Λήξη

11:21:16

Didier Reynders

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:06:41

Έναρξη

11:21:14

Λήξη

11:27:55

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

11:27:53

Λήξη

11:28:20

Andreas Schwab

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

11:28:18

Λήξη

11:30:06

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:30:05

Λήξη

11:30:21

Birgit Sippel

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

11:30:20

Λήξη

11:32:26

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:32:25

Λήξη

11:32:38

Karen Melchior

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:02:22

Έναρξη

11:32:37

Λήξη

11:34:59

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:34:58

Λήξη

11:35:13

Jean-Lin Lacapelle

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

11:35:12

Λήξη

11:36:23

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:36:21

Λήξη

11:36:35

Alexandra Geese

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:09

Έναρξη

11:36:33

Λήξη

11:37:42

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:37:40

Λήξη

11:37:57

Beata Mazurek

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

11:37:56

Λήξη

11:39:12

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:39:11

Λήξη

11:39:23

Anne-Sophie Pelletier

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:20

Έναρξη

11:39:22

Λήξη

11:40:42

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:40:42

Λήξη

11:40:55

Laura Ferrara

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:24

Έναρξη

11:40:54

Λήξη

11:42:18

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:42:16

Λήξη

11:42:24

Axel Voss

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:21

Έναρξη

11:42:23

Λήξη

11:43:44

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:43:43

Λήξη

11:43:57

Paul Tang

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

11:43:56

Λήξη

11:45:08

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:45:07

Λήξη

11:45:21

Sophia in 't Veld

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

11:45:20

Λήξη

11:46:54

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:46:53

Λήξη

11:47:04

David Cormand

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

11:47:03

Λήξη

11:48:14

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:48:12

Λήξη

11:48:24

Dino Giarrusso

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:09

Έναρξη

11:48:22

Λήξη

11:49:31

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:49:30

Λήξη

11:49:40

Isabel Wiseler-Lima

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

11:49:39

Λήξη

11:51:05

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:51:04

Λήξη

11:51:14

Patrick Breyer

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

11:51:13

Λήξη

11:52:24

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:52:23

Λήξη

11:52:35

Clara Ponsatí Obiols

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

11:52:34

Λήξη

11:53:47

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:53:48

Λήξη

11:54:03

Massimiliano Salini

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

11:54:02

Λήξη

11:55:07

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:55:06

Λήξη

11:55:20

Didier Reynders

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:33

Έναρξη

11:55:19

Λήξη

12:00:52

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

12:00:50

Λήξη

12:01:13

Nikolina Brnjac

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

12:01:12

Λήξη

12:02:38

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:02:37

Λήξη

12:02:56

13:17 - 13:17

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

13:17:09

Λήξη

13:17:19

13:17 - 13:17 Επανάληψη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

13:17:19

Λήξη

13:17:28

13:17 - 13:22

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:04:46

Έναρξη

13:17:28

Λήξη

13:22:14

13:22 - 13:23

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

13:22:14

Λήξη

13:23:51

14:31 - 14:31

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

14:31:18

Λήξη

14:31:24

14:31 - 14:31 Επανάληψη της συνεδρίασης

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

14:31:24

Λήξη

14:31:31

14:31 - 15:37 Εμβόλια και θεραπευτικά μέσα στο πλαίσιο της νόσου Covid-19

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

14:31:31

Λήξη

14:32:23

Nikolina Brnjac

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:07:07

Έναρξη

14:32:22

Λήξη

14:39:29

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

14:39:27

Λήξη

14:39:39

Margaritis Schinas

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:11:26

Έναρξη

14:39:35

Λήξη

14:51:01

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

14:50:58

Λήξη

14:51:19

Peter Liese

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

14:51:18

Λήξη

14:53:37

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

14:53:36

Λήξη

14:53:45

Tiemo Wölken

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

14:53:44

Λήξη

14:55:38

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

14:55:33

Λήξη

14:55:42

Véronique Trillet-Lenoir

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

14:55:41

Λήξη

14:57:51

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

14:57:50

Λήξη

14:58:11

Silvia Sardone

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

14:58:10

Λήξη

15:00:02

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

14:59:57

Λήξη

15:00:10

Petra De Sutter

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

15:00:09

Λήξη

15:01:54

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

15:01:53

Λήξη

15:02:04

Joanna Kopcińska

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

15:02:03

Λήξη

15:03:45

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:03:40

Λήξη

15:03:53

Marc Botenga

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

15:03:51

Λήξη

15:05:38

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

15:05:37

Λήξη

15:05:46

Piernicola Pedicini

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

15:05:45

Λήξη

15:07:24

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

15:07:23

Λήξη

15:07:31

Dolors Montserrat

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

15:07:30

Λήξη

15:09:08

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

15:09:07

Λήξη

15:09:18

Javi López

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

15:09:17

Λήξη

15:11:00

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

15:10:58

Λήξη

15:11:06

Frédérique Ries

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

15:11:05

Λήξη

15:12:31

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:12:28

Λήξη

15:12:41

Herve Juvin

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

15:12:35

Λήξη

15:14:02

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

15:14:01

Λήξη

15:14:08

Anna Cavazzini

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

15:14:06

Λήξη

15:15:22

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

15:15:21

Λήξη

15:15:28

Helmut Geuking

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

15:15:27

Λήξη

15:17:23

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

15:17:18

Λήξη

15:17:28

Mick Wallace

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

15:17:27

Λήξη

15:19:04

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

15:19:03

Λήξη

15:19:12

Antoni Comín i Oliveres

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

15:19:11

Λήξη

15:20:26

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

15:20:23

Λήξη

15:20:32

Roberta Metsola

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

15:20:31

Λήξη

15:21:56

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

15:21:55

Λήξη

15:22:01

Ismail Ertug

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

15:22:00

Λήξη

15:23:03

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

15:23:02

Λήξη

15:23:11

Andreas Glück

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

15:23:10

Λήξη

15:24:40

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

15:24:39

Λήξη

15:24:46

Nicolaus Fest

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

15:24:45

Λήξη

15:25:49

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

15:25:48

Λήξη

15:25:54

Pär Holmgren

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

15:25:52

Λήξη

15:27:17

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

15:27:16

Λήξη

15:27:22

Fulvio Martusciello

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:22

Έναρξη

15:27:21

Λήξη

15:28:43

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

15:28:41

Λήξη

15:28:48

Christel Schaldemose

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

15:28:47

Λήξη

15:29:54

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:29:53

Λήξη

15:30:05

Margaritis Schinas

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:23

Έναρξη

15:30:01

Λήξη

15:35:24

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:35:22

Λήξη

15:35:34

Nikolina Brnjac

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:01:22

Έναρξη

15:35:30

Λήξη

15:36:52

Nicola Beer

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:36:51

Λήξη

15:37:06

17:18 - 17:18

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

17:18:00

Λήξη

17:18:14

17:18 - 17:18 Επανάληψη της συνεδρίασης

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

17:18:14

Λήξη

17:18:22

17:18 - 17:18 Διορθωτικό (άρθρο 241 του Κανονισμού)

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

17:18:22

Λήξη

17:18:44

17:18 - 17:19 Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

17:18:44

Λήξη

17:19:03

17:19 - 17:23

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:04:48

Έναρξη

17:19:03

Λήξη

17:23:51

17:23 - 17:24

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

17:23:51

Λήξη

17:24:43

21:00 - 21:00

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

21:00:09

Λήξη

21:00:18

21:00 - 21:00 Επανάληψη της συνεδρίασης

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

21:00:18

Λήξη

21:00:35

21:00 - 21:01

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

21:00:36

Λήξη

21:01:39

21:01 - 21:01 Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

21:01:39

Λήξη

21:01:49

21:01 - 21:02 Λήξη της συνεδρίασης

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

21:01:49

Λήξη

21:01:59

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Προηγηθείσες συζητήσεις

Τα κείμενα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν επεξεργασίας τους εκ μέρους της υπηρεσίας των πλήρων πρακτικών. Για λειτουργικούς λόγους η σειρά με την οποία δημοσιεύονται τα κείμενα δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στη σειρά με την οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι ομιλίες στην συνεδρίαση της ολομέλειας.