Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  OLAF investigation of the Slovak Agricultural Paying Agency (PPA)/Slovak Republic

Priority question for written answer P-002076/2020
to the Commission
Rule 138
Ivan Štefanec

03-04-2020 P-002076/2020

  Masks intended for Italy blocked by France

Priority question for written answer P-002075/2020
to the Commission
Rule 138
Marco Dreosto

03-04-2020 P-002075/2020

  French export restrictions on protective gear

Priority question for written answer P-002072/2020
to the Commission
Rule 138
Arba Kokalari

03-04-2020 P-002072/2020

  Extending the validity of professional road transport documentation during Covid-19

Priority question for written answer P-002067/2020
to the Commission
Rule 138
Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri

03-04-2020 P-002067/2020

  Legal basis for geo-tracking and the sharing of personal data during the coronavirus outbreak

Priority question for written answer P-002058/2020
to the Commission
Rule 138
Julie Lechanteux, Mathilde Androuët, Jordan Bardella, Aurelia Beigneux, Dominique Bilde, Annika Bruna, Gilbert Collard, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, France Jamet, Virginie Joron, Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Thierry Mariani, André Rougé, Nicolas Bay, Maxette Pirbakas

03-04-2020 P-002058/2020

  Expenditure on EU education programmes against the backdrop of the coronavirus crisis

Priority question for written answer P-002049/2020
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson

02-04-2020 P-002049/2020

Επιδημία κορωνοϊού στην Κύπρο

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-002047/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Niyazi Kizilyürek

02-04-2020 P-002047/2020

  COVID-19: vaccination data and exchange of information in the EU

Priority question for written answer P-002044/2020
to the Commission
Rule 138
Giuliano Pisapia

02-04-2020 P-002044/2020

  The COVID-19 crisis in Ecuador

Priority question for written answer P-002040/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Dita Charanzová

02-04-2020 P-002040/2020

  Supporting the EU’s aluminium industry to get through the COVID-19 crisis

Priority question for written answer P-002023/2020
to the Commission
Rule 138
Anna-Michelle Asimakopoulou

02-04-2020 P-002023/2020

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)