Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Roadblock on the AP-7 at La Junquera border crossing

Priority question for written answer P-003765/2019
to the Commission
Rule 138
Dolors Montserrat

11-11-2019 P-003765/2019

  Notification procedure regarding legislation on glyphosate in Austria

Priority question for written answer P-003747/2019
to the Commission
Rule 138
Alexander Bernhuber

08-11-2019 P-003747/2019

  Prospects for the Malta agreement

Priority question for written answer P-003745/2019
to the Commission
Rule 138
Silvia Sardone

08-11-2019 P-003745/2019

  Situation in the Moria refugee camp on Lesvos

Priority question for written answer P-003742/2019
to the Commission
Rule 138
Pascal Arimont

08-11-2019 P-003742/2019

  Facts, ideology and consequences of a treaty on the functioning of the European Union with regard to the gender pay gap

Priority question for written answer P-003684/2019
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson

07-11-2019 P-003684/2019

Μέτρα για την κρίση στη βιομηχανία των παραγωγών ροδάκινου λόγω της αύξησης των δασμών από τις ΗΠΑ

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-003675/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Emmanouil Fragkos

06-11-2019 P-003675/2019

  Drying-up of River Tagus and its tributaries

Priority question for written answer P-003656/2019
to the Commission
Rule 138
José Manuel Fernandes, Álvaro Amaro

05-11-2019 P-003656/2019

  Extension of the transition period under the Brexit Withdrawal Agreement

Priority question for written answer P-003638/2019
to the Commission
Rule 138
Belinda De Lucy

05-11-2019 P-003638/2019

  5G spectrum auction in Czechia

Priority question for written answer P-003637/2019
to the Commission
Rule 138
Evžen Tošenovský

05-11-2019 P-003637/2019

  Definition of 'employee' and 'dependent work'

Priority question for written answer P-003624/2019
to the Commission
Rule 138
Eugen Jurzyca

05-11-2019 P-003624/2019

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)