Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Prospecting for and extraction of vital raw materials in the European Union

Priority question for written answer P-004001/2020
to the Commission
Rule 138
Dan-Ștefan Motreanu (PPE)

06-07-2020 P-004001/2020

  Indictment of Polish LGBTI activist Elżbieta Podleśna

Priority question for written answer P-003961/2020
to the Commission
Rule 138
Sophia in 't Veld (Renew)

03-07-2020 P-003961/2020

Αναίσχυντη πρόκληση της Τουρκίας: μεθόδευση με στόχο τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-003959/2020
προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Ioannis Lagos (NI)

03-07-2020 P-003959/2020

  Cross-border access to bank accounts

Priority question for written answer P-003945/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew)

02-07-2020 P-003945/2020

  Redundancy plan affecting Nokia France’s research and development department

Priority question for written answer P-003942/2020
to the Commission
Rule 138
Pierre Karleskind (Renew)

02-07-2020 P-003942/2020

  Appointment of a Special Representative for the Syria Conflict

Priority question for written answer P-003938/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Barry Andrews (Renew)

02-07-2020 P-003938/2020

  The precarious situation of intra-EU labour mobility and the sanitary crisis in the North Rhine-Westphalia slaughterhouse

Priority question for written answer P-003917/2020
to the Commission
Rule 138
Dan Nica (S&D), Carmen Avram (S&D), Rovana Plumb (S&D), Victor Negrescu (S&D), Mihai Tudose (S&D), Adrian-Dragoş Benea (S&D), Claudiu Manda (S&D), Maria Grapini (S&D), Tudor Ciuhodaru (S&D)

02-07-2020 P-003917/2020

Αναθεώρηση του κανονισμού ΔΕΔ-Ε, ΔΠΑΔ και 5ος κατάλογος ΕΚΕ

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-003915/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Marie Toussaint (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Benoît Biteau (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Manuel Bompard (GUE/NGL), Manon Aubry (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Piernicola Pedicini (NI), Rosa D'Amato (NI), Eleonora Evi (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Raphaël Glucksmann (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Marianne Vind (S&D), Maria Arena (S&D), Pascal Durand (Renew), Karima Delli (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE)

01-07-2020 P-003915/2020

  Ethics and safety of GMO and non-GMO vaccines against COVID-19

Priority question for written answer P-003908/2020
to the Commission
Rule 138
Michèle Rivasi (Verts/ALE)

01-07-2020 P-003908/2020

  Promotion of plans to install fibre optic cables in buildings and elimination of the deployment threshold

Priority question for written answer P-003904/2020
to the Commission
Rule 138
David McAllister (PPE), Lena Düpont (PPE), Jens Gieseke (PPE)

01-07-2020 P-003904/2020

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)