Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Definition of plastic in Directive 2019/904

Priority question for written answer P-000280/2020
to the Commission
Rule 138
Nils Torvalds

20-01-2020 P-000280/2020

  Unaccompanied refugee children on Greek islands

Priority question for written answer P-000278/2020
to the Commission
Rule 138
Nikolaj Villumsen

20-01-2020 P-000278/2020

  EU-Vietnam free trade agreement and investment protection agreement – the need for effective enforcement of and a remedy mechanism for trade and sustainable development chapters

Priority question for written answer P-000274/2020
to the Commission
Rule 138
Raphaël Glucksmann

20-01-2020 P-000274/2020

Επικαιροποιημένη στρατηγική για τη βιοοικονομία – «Βιώσιμη βιοοικονομία για την Ευρώπη»

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000005/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Norbert Lins
εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

20-01-2020 O-000005/2020

  Sibiu-Pitești motorway

Priority question for written answer P-000252/2020
to the Commission
Rule 138
Marian-Jean Marinescu

16-01-2020 P-000252/2020

  Implementation of recommendations for the construction of the Astravets nuclear power plant

Priority question for written answer P-000249/2020
to the Commission
Rule 138
Liudas Mažylis

16-01-2020 P-000249/2020

  Meeting of the EU Ambassador to Bolivia

Priority question for written answer P-000235/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Jorge Buxadé Villalba

15-01-2020 P-000235/2020

  Revitalising the development of rail infrastructure along the Adriatic coast

Priority question for written answer P-000233/2020
to the Commission
Rule 138
Chiara Gemma, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dino Giarrusso, Mario Furore, Daniela Rondinelli, Sabrina Pignedoli, Rosa D'Amato

15-01-2020 P-000233/2020

  Dual quality standards for agri-food products restricting European consumers’ rights and discriminating against local producers

Priority question for written answer P-000231/2020
to the Commission
Rule 138
Carmen Avram

15-01-2020 P-000231/2020

  Subject: 5G, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and the independence of the Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR)

Priority question for written answer P-000221/2020
to the Commission
Rule 138
Michèle Rivasi

15-01-2020 P-000221/2020

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)