Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  The situation of people with disabilities on the labour market

Question for written answer P-003592/2019
to the Commission
Rule 138
Bogdan Rzońca (ECR)

04-11-2019 P-003592/2019

  Reducing environmental pollution in highly industrialised regions

Question for written answer P-003590/2019
to the Commission
Rule 138
Antonio Tajani (PPE)

04-11-2019 P-003590/2019

  Standstill air-conditioning in European trucks

Question for written answer P-003571/2019
to the Commission
Rule 138
Caroline Nagtegaal (Renew)

31-10-2019 P-003571/2019

  Transparency regarding free trade negotiations with the US

Question for written answer P-003561/2019
to the Commission
Rule 138
Pascal Arimont (PPE)

31-10-2019 P-003561/2019

Επικείμενη διάταξη για την αποδέσμευση προϊόντων οικονομικών εγκλημάτων με το πέρας 18 μηνών

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-003560/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

31-10-2019 P-003560/2019

  Use of the EU's Solidarity Fund for the floods in Murcia

Question for written answer P-003559/2019
to the Commission
Rule 138
Isabel Benjumea Benjumea (PPE)

30-10-2019 P-003559/2019

  Recognition of multiple chemical sensitivity

Question for written answer P-003556/2019
to the Commission
Rule 138
Mounir Satouri (Verts/ALE)

30-10-2019 P-003556/2019

  Commission authorisation to install backup generators on the island of Menorca

Question for written answer P-003546/2019
to the Commission
Rule 138
Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

30-10-2019 P-003546/2019

  Regulation of online gambling and betting shops

Question for written answer P-003545/2019
to the Commission
Rule 138
Adriana Maldonado López (S&D)

30-10-2019 P-003545/2019

  New European Data Protection Supervisor

Question for written answer P-003528/2019
to the Commission
Rule 138
Nils Torvalds (Renew)

29-10-2019 P-003528/2019

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)