Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

VP/HR - Τουρκική προκλητικότητα και παραβιάσεις των ελληνικών και κυπριακών (ευρωπαϊκών) συνόρων

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-002855/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Emmanouil Fragkos (ECR)

18-09-2019 P-002855/2019

  Commission support for Irish road hauliers affected by a no-deal Brexit

Question for written answer P-002844/2019
to the Commission
Rule 138
Billy Kelleher (Renew)

18-09-2019 P-002844/2019

  Information regarding agreement between Federpesca Mazara and the Libyan Military Investment and Public Works Authority

Question for written answer P-002799/2019
to the Commission
Rule 138
Ignazio Corrao (NI)

17-09-2019 P-002799/2019

  Penalties imposed on the Hungarian Government in connection with cohesion policy

Question for written answer P-002798/2019
to the Commission
Rule 138
Sándor Rónai (S&D)

17-09-2019 P-002798/2019

  Uncontrolled proliferation of the brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys) affecting crops in northern Italy

Question for written answer P-002791/2019
to the Commission
Rule 138
Rosanna Conte (ID), Marco Campomenosi (ID), Francesca Donato (ID), Gianna Gancia (ID), Lucia Vuolo (ID), Angelo Ciocca (ID), Marco Zanni (ID), Stefania Zambelli (ID), Marco Dreosto (ID), Matteo Adinolfi (ID), Antonio Maria Rinaldi (ID), Simona Baldassarre (ID), Danilo Oscar Lancini (ID), Massimo Casanova (ID), Alessandra Basso (ID), Annalisa Tardino (ID), Susanna Ceccardi (ID), Luisa Regimenti (ID)

17-09-2019 P-002791/2019

  Respecting all EU official languages

Question for written answer P-002781/2019
to the Commission
Rule 138
Emmanuel Maurel (GUE/NGL)

13-09-2019 P-002781/2019

  Import of durum wheat treated with glyphosate

Question for written answer P-002726/2019
to the Commission
Rule 138
Catherine Griset (ID)

12-09-2019 P-002726/2019

  Combating smart-tachograph fraud

Question for written answer P-002717/2019
to the Commission
Rule 138
Caroline Nagtegaal (Renew)

11-09-2019 P-002717/2019

  Further question to reply to question E-002294/2019 concerning a carbon border tax

Question for written answer P-002713/2019
to the Commission
Rule 138
Jörg Meuthen (ID)

11-09-2019 P-002713/2019

  Continued operations in the Turów lignite mine

Question for written answer P-002703/2019
to the Commission
Rule 138
Stanislav Polčák (PPE)

10-09-2019 P-002703/2019

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)