Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Στάδιο των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο σχετικά με τον κανονισμό για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη.

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000046/2020
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Daniel Freund (Verts/ALE), Petri Sarvamaa (PPE), Katalin Cseh (Renew), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Alexandra Geese (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Radan Kanev (PPE), Petar Vitanov (S&D), Moritz Körner (Renew), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Lara Wolters (S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Monika Vana (Verts/ALE), Sándor Rónai (S&D), Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Anna Júlia Donáth (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pascal Durand (Renew), Heidi Hautala (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (Renew), Siegfried Mureşan (PPE), José Manuel Fernandes (PPE), Tomáš Zdechovský (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Monika Hohlmeier (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Maria Spyraki (PPE)

07-07-2020 O-000046/2020

  Prospecting for and extraction of vital raw materials in the European Union

Priority question for written answer P-004001/2020
to the Commission
Rule 138
Dan-Ștefan Motreanu (PPE)

06-07-2020 P-004001/2020

  Indictment of Polish LGBTI activist Elżbieta Podleśna

Priority question for written answer P-003961/2020
to the Commission
Rule 138
Sophia in 't Veld (Renew)

03-07-2020 P-003961/2020

Αναίσχυντη πρόκληση της Τουρκίας: μεθόδευση με στόχο τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-003959/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Ioannis Lagos (NI)

03-07-2020 P-003959/2020

  Cross-border access to bank accounts

Priority question for written answer P-003945/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew)

02-07-2020 P-003945/2020

  Redundancy plan affecting Nokia France’s research and development department

Priority question for written answer P-003942/2020
to the Commission
Rule 138
Pierre Karleskind (Renew)

02-07-2020 P-003942/2020

  Appointment of a Special Representative for the Syria Conflict

Priority question for written answer P-003938/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Barry Andrews (Renew)

02-07-2020 P-003938/2020

  The precarious situation of intra-EU labour mobility and the sanitary crisis in the North Rhine-Westphalia slaughterhouse

Priority question for written answer P-003917/2020
to the Commission
Rule 138
Dan Nica (S&D), Carmen Avram (S&D), Rovana Plumb (S&D), Victor Negrescu (S&D), Mihai Tudose (S&D), Adrian-Dragoş Benea (S&D), Claudiu Manda (S&D), Maria Grapini (S&D), Tudor Ciuhodaru (S&D)

02-07-2020 P-003917/2020

Αναθεώρηση του κανονισμού ΔΕΔ-Ε, ΔΠΑΔ και 5ος κατάλογος ΕΚΕ

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-003915/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Marie Toussaint (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Benoît Biteau (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Manuel Bompard (GUE/NGL), Manon Aubry (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Piernicola Pedicini (NI), Rosa D'Amato (NI), Eleonora Evi (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Raphaël Glucksmann (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Marianne Vind (S&D), Maria Arena (S&D), Pascal Durand (Renew), Karima Delli (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE)

01-07-2020 P-003915/2020

  Ethics and safety of GMO and non-GMO vaccines against COVID-19

Priority question for written answer P-003908/2020
to the Commission
Rule 138
Michèle Rivasi (Verts/ALE)

01-07-2020 P-003908/2020

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)