Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  SMEs and the COVID-19 crisis

Priority question for written answer P-001752/2020
to the Commission
Rule 138
Radan Kanev

22-03-2020 P-001752/2020

Έκδοση ευρωομολόγου και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-001748/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis

20-03-2020 P-001748/2020

  Support for companies and workers affected by the coronavirus pandemic

Priority question for written answer P-001741/2020
to the Commission
Rule 138
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

20-03-2020 P-001741/2020

  Protecting the most vulnerable against COVID-19

Priority question for written answer P-001732/2020
to the Commission
Rule 138
Ska Keller

20-03-2020 P-001732/2020

  Impact of the coronavirus epidemic on the road transport sector and the mobility package

Priority question for written answer P-001721/2020
to the Commission
Rule 138
Kosma Złotowski

19-03-2020 P-001721/2020

  Suspension of crossborder animal transport as a measure against Coronavirus

Priority question for written answer P-001712/2020
to the Commission
Rule 138
Anja Hazekamp

19-03-2020 P-001712/2020

  Ensuring that EU telecommunication infrastructure remains fully operational

Priority question for written answer P-001708/2020
to the Commission
Rule 138
Anna-Michelle Asimakopoulou

19-03-2020 P-001708/2020

  EU support for the Western Balkans in the fight against coronavirus

Priority question for written answer P-001699/2020
to the Commission
Rule 138
Ilhan Kyuchyuk

18-03-2020 P-001699/2020

  Implementing EU co-funded and funded projects in the context of the coronavirus pandemic

Priority question for written answer P-001695/2020
to the Commission
Rule 138
Łukasz Kohut

18-03-2020 P-001695/2020

  COVID-19 outbreak – shortages in medical supplies

Priority question for written answer P-001672/2020
to the Commission
Rule 138
Sven Simon

18-03-2020 P-001672/2020

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)