Στρατηγική της ΕΕ για την κινητικότητα και τις μεταφορές: μέτρα που απαιτούνται έως το 2030 και μετά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000004/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

09-01-2020 O-000004/2020

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και βελτίωση της νομοθεσίας

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000003/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

09-01-2020 O-000003/2020

Παράνομα αντικείμενα που κατασκευάστηκαν με τρισδιάστατη εκτύπωση

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000002/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Lucy Nethsingha
εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

06-01-2020 O-000002/2020

Κρίση στον τομέα της ύδρευσης στη Βουλγαρία

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000001/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly

06-01-2020 O-000001/2020

Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000048/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Irene Tinagli
εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

12-12-2019 O-000048/2019

Kοινός φορτιστής για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000047/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria Da Graça Carvalho
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

10-12-2019 O-000047/2019

Η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000046/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Στέλιος Κυμπουρόπουλος
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

10-12-2019 O-000046/2019

Πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000045/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

09-12-2019 O-000045/2019

15η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα που θα πραγματοποιηθεί στο Kunming της Κίνας το 2020

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000044/2019/rev.5
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

06-12-2019 O-000044/2019

15η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα που θα πραγματοποιηθεί στο Kunming της Κίνας το 2020

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000043/2019/rev.6
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

06-12-2019 O-000043/2019

Επικοινωνία

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση

Μία επιτροπή, μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο (38) μπορούν να καταθέσουν ερωτήσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει κατά πόσο οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης μίας συνόδου και με ποια σειρά.

Εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 132 παράγραφοι 2 έως 5 σε ό,τι αφορά την κατάθεση και ψήφιση προτάσεων ψηφίσματος