Δίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία – BEPS 2.0

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000040/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Irene Tinagli
εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

04-12-2019 O-000040/2019

Μεταρρύθμιση των γενικών αρχών επιτροπολογίας

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000039/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Pascal Durand
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Marie Toussaint
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

28-11-2019 O-000039/2019

Αριθμοί εξυπηρέτησης πελατών που ξεκινούν από 0800

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000037/2019/rev.1
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

20-11-2019 O-000037/2019

Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομάδας ΑΚΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000036/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Tomas Tobé
εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

13-11-2019 O-000036/2019

Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομάδας ΑΚΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000035/2019
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Tomas Tobé
εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

13-11-2019 O-000035/2019

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000034/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Evelyn Regner
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

06-11-2019 O-000034/2019

Επιπτώσεις της πτώχευσης του Ομίλου Thomas Cook

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000033/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

14-10-2019 O-000033/2019

Λειτουργία της εσωτερικής αγοράς

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000032/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc

11-10-2019 O-000032/2019

Τοποθέτηση του Εκτελεστικού Διευθυντή της ΕΑΤ Farkas ως διευθύνοντος συμβούλου της AFME

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000031/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Paul Tang, Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sven Giegold

02-10-2019 O-000031/2019

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP 25)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000030/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

26-09-2019 O-000030/2019

Επικοινωνία

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση

Μία επιτροπή, μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο (38) μπορούν να καταθέσουν ερωτήσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει κατά πόσο οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης μίας συνόδου και με ποια σειρά.

Εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 132 παράγραφοι 2 έως 5 σε ό,τι αφορά την κατάθεση και ψήφιση προτάσεων ψηφίσματος