Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Unaccompanied refugee children on Greek islands

Priority question for written answer P-000278/2020
to the Commission
Rule 138
Nikolaj Villumsen

20-01-2020 P-000278/2020

  EU-Vietnam free trade agreement and investment protection agreement – the need for effective enforcement of and a remedy mechanism for trade and sustainable development chapters

Priority question for written answer P-000274/2020
to the Commission
Rule 138
Raphaël Glucksmann

20-01-2020 P-000274/2020

  Sibiu-Pitești motorway

Priority question for written answer P-000252/2020
to the Commission
Rule 138
Marian-Jean Marinescu

16-01-2020 P-000252/2020

  Implementation of recommendations for the construction of the Astravets nuclear power plant

Priority question for written answer P-000249/2020
to the Commission
Rule 138
Liudas Mažylis

16-01-2020 P-000249/2020

  Meeting of the EU Ambassador to Bolivia

Priority question for written answer P-000235/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Jorge Buxadé Villalba

15-01-2020 P-000235/2020

  Revitalising the development of rail infrastructure along the Adriatic coast

Priority question for written answer P-000233/2020
to the Commission
Rule 138
Chiara Gemma, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dino Giarrusso, Mario Furore, Daniela Rondinelli, Sabrina Pignedoli, Rosa D'Amato

15-01-2020 P-000233/2020

  Dual quality standards for agri-food products restricting European consumers’ rights and discriminating against local producers

Priority question for written answer P-000231/2020
to the Commission
Rule 138
Carmen Avram

15-01-2020 P-000231/2020

  Subject: 5G, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and the independence of the Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR)

Priority question for written answer P-000221/2020
to the Commission
Rule 138
Michèle Rivasi

15-01-2020 P-000221/2020

  Payments made to Romanian beneficiaries after the 90-day deadline set out in Article 132(1) of the Common Provisions Regulation

Priority question for written answer P-000207/2020
to the Commission
Rule 138
Cristian Ghinea

15-01-2020 P-000207/2020

  Israeli entities’ compliance with EU guidelines on their participation in EU programmes

Priority question for written answer P-000206/2020
to the Commission
Rule 138
Gina Dowding

15-01-2020 P-000206/2020

Επικοινωνία

Γραπτές ερωτήσεις

  • Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης μπορεί να θέσει βουλευτής, πολιτική ομάδα ή κοινοβουλευτική επιτροπή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας.
  • Στις ερωτήσεις χωρίς προτεραιότητα πρέπει να δίνεται απάντηση εντός έξι εβδομάδων από την κοινοποίησή τους στο αντίστοιχο θεσμικό όργανο·
  • Η προθεσμία απάντησης σε ερώτηση προτεραιότητας είναι τρεις εβδομάδες από την κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο. Κάθε βουλευτής, πολιτική ομάδα ή επιτροπή μπορεί κάθε μήνα να χαρακτηρίζει μία από τις ερωτήσεις που θέτει ως «ερώτηση προτεραιότητας».