Ζωντανά

από 29 έως 30 Ιανουαρίου 2020 / / Βρυξέλλες

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Βρυξέλλες

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

27-01-2020 A9-0009/2020 2020/0902(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

27-01-2020 A9-0011/2020 2020/0903(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον έλεγχο των εντολών

28-01-2020 A9-0015/2020 2019/2180(REG)
JURI

Lucy NETHSINGHA

Αναζήτηση

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Κατάλογος των τροπολογιών στις εκθέσεις

Εκθέσεις

Οι εκθέσεις εγκρίνονται από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές με βάση την πρόταση ενός εισηγητή που ορίζεται από την αρμόδια επιτροπή.
Οι προτάσεις ψηφίσματος που περιέχονται σε αυτές εξετάζονται από την ολομέλεια και, εφόσον εγκριθούν, συμπεριλαμβάνονται στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν.