Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  REPORT on the shortage of medicines – how to address an emerging problem

22-07-2020 A9-0142/2020 2020/2071(INI)
ENVI

Nathalie COLIN-OESTERLÉ

  INTERIM REPORT on the proposal for a Council decision on the determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law

20-07-2020 A9-0138/2020 2017/0360R(NLE)
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

  REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund

15-07-2020 A9-0135/2020 2020/0006(COD)
REGI

Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση της αποθήκευσης ενέργειας

02-07-2020 A9-0130/2020 2019/2189(INI)
ITRE

Claudia GAMON

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Helga Berger ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

29-06-2020 A9-0126/2020 2020/0802(NLE)
CONT

Mikuláš PEKSA

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Κατάλογος των τροπολογιών στις εκθέσεις

Εκθέσεις

Οι εκθέσεις εγκρίνονται από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές με βάση την πρόταση ενός εισηγητή που ορίζεται από την αρμόδια επιτροπή.
Οι προτάσεις ψηφίσματος που περιέχονται σε αυτές εξετάζονται από την ολομέλεια και, εφόσον εγκριθούν, συμπεριλαμβάνονται στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν.