Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the public sector loan facility under the Just Transition Mechanism

16-10-2020 A9-0195/2020 2020/0100(COD)
ECON BUDG

Henrike HAHN , Johan VAN OVERTVELDT

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020

16-10-2020 A9-0193/2020 2020/2078(INI)
ECON

Joachim SCHUSTER

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2020

08-10-2020 A9-0183/2020 2020/2079(INI)
EMPL

Klára DOBREV

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Κατάλογος των τροπολογιών στις εκθέσεις

Εκθέσεις

Οι εκθέσεις εγκρίνονται από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές με βάση την πρόταση ενός εισηγητή που ορίζεται από την αρμόδια επιτροπή.
Οι προτάσεις ψηφίσματος που περιέχονται σε αυτές εξετάζονται από την ολομέλεια και, εφόσον εγκριθούν, συμπεριλαμβάνονται στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν.