Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

Terviklikud ELi meetmed hoolduse, sealhulgas lastehoiu, eakate ja puuetega inimeste hoolduse valdkonnas ja liikumine Euroopa hooldusstrateegia suunas

Suuliselt vastatav küsimus O-000057/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
fraktsiooni PPE nimel

15-09-2020 O-000057/2020

Euronewsi rahaline toetamine nüüd ja tulevikus

Suuliselt vastatav küsimus O-000056/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Christine Anderson, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Gunnar Beck, Bernhard Zimniok, Guido Reil, Sylvia Limmer
fraktsiooni ID nimel

15-09-2020 O-000056/2020

  PCR (polymerase chain reaction) tests

Priority question for written answer P-005014/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR), Robert Roos (ECR)

14-09-2020 P-005014/2020

  Granting of a licence by the German Government for electric pulse fishing

Priority question for written answer P-005013/2020
to the Commission
Rule 138
Caroline Roose (Verts/ALE)

14-09-2020 P-005013/2020

  Renewed attack on the independent press by the Orbán Government

Priority question for written answer P-005003/2020
to the Commission
Rule 138
Csaba Molnár (S&D)

14-09-2020 P-005003/2020

  Operation of Market Observatory for Citrus Fruit

Priority question for written answer P-005001/2020
to the Commission
Rule 138
Inma Rodríguez-Piñero (S&D)

14-09-2020 P-005001/2020

  Shortage of medical cannabis in the EU

Priority question for written answer P-004997/2020
to the Commission
Rule 138
Miriam Dalli (S&D)

13-09-2020 P-004997/2020

  European Public Prosecutor's Office

Priority question for written answer P-004992/2020
to the Council
Rule 138
Paulo Rangel (PPE), Lídia Pereira (PPE), José Manuel Fernandes (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Álvaro Amaro (PPE), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

11-09-2020 P-004992/2020

 

On the devastating fires at the Moria reception and identification centre

Priority question for written answer P-004991/2020/rev.1
to the Commission
Rule 138
Lefteris Nikolaou-Alavanos (NI)

11-09-2020 P-004991/2020

  Product safety in the Single Market

Priority question for written answer P-004985/2020
to the Commission
Rule 138
Tomislav Sokol (PPE)

11-09-2020 P-004985/2020

Kontakt

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 136)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 137)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 138)