ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks

Suuliselt vastatav küsimus O-000006/2020
nõukogule
Kodukorra artikkel 136
Evelyn Regner
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

22-01-2020 O-000006/2020

Ajakohastatud biomajanduse strateegia – kestlik biomajandus Euroopas

Suuliselt vastatav küsimus O-000005/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Norbert Lins
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel

20-01-2020 O-000005/2020

ELi liikuvuse ja transpordi strateegia. Meetmed, mida vajatakse 2030. aastaks ja pärast seda

Suuliselt vastatav küsimus O-000004/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
fraktsiooni PPE nimel

09-01-2020 O-000004/2020

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning parem õigusloome

Suuliselt vastatav küsimus O-000003/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
fraktsiooni PPE nimel

09-01-2020 O-000003/2020

3D-prinditud ebaseaduslikud esemed

Suuliselt vastatav küsimus O-000002/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Lucy Nethsingha
õiguskomisjoni nimel

06-01-2020 O-000002/2020

Veekriis Bulgaarias

Suuliselt vastatav küsimus O-000001/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly

06-01-2020 O-000001/2020

Majandus- ja rahaliidu institutsioonid ja asutused: huvide konflikti ennetamine pärast avalikus sektoris töötamist

Suuliselt vastatav küsimus O-000048/2019
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Irene Tinagli
majandus- ja rahanduskomisjoni nimel

12-12-2019 O-000048/2019

Mobiilsete raadioseadmete ühtne laadija

Suuliselt vastatav küsimus O-000047/2019
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho
fraktsiooni PPE nimel

10-12-2019 O-000047/2019

ELi puuetega inimeste strateegia pärast 2020. aastat

Suuliselt vastatav küsimus O-000046/2019
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
fraktsiooni PPE nimel

10-12-2019 O-000046/2019

Tolmeldajaid käsitlev ELi algatus

Suuliselt vastatav küsimus O-000045/2019
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

09-12-2019 O-000045/2019

Kontakt

Suuliselt vastatavad küsimused aruteluga

Parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt 5% parlamendi koosseisust (38 liiget) võivad esitada nõukogule, komisjonile või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale küsimusi. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused istungi päevakorra lõplikku projekti.

Artikli 132 lõikeid 2–5 resolutsiooni ettepanekute esitamise ja nende hääletusele panemise kohta kohaldatakse vajalike muudatustega.