Õiglane maksustamine globaalses digitaalmajanduses – BEPS 2.0

Suuliselt vastatav küsimus O-000040/2019
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Irene Tinagli
majandus- ja rahanduskomisjoni nimel

04-12-2019 O-000040/2019

Komiteemenetluse üldpõhimõtete reform

Suuliselt vastatav küsimus O-000039/2019
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Pascal Durand
fraktsiooni Renew nimel
Marie Toussaint
fraktsiooni Verts/ALE nimel

28-11-2019 O-000039/2019

Koodiga 0800 algavad klienditeeninduse telefoninumbrid

Suuliselt vastatav küsimus O-000037/2019/rev.1
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
fraktsiooni PPE nimel

20-11-2019 O-000037/2019

Käimasolevad läbirääkimised Euroopa Liidu ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma uue partnerluslepingu üle

Suuliselt vastatav küsimus O-000036/2019
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Tomas Tobé
arengukomisjoni nimel

13-11-2019 O-000036/2019

Käimasolevad läbirääkimised Euroopa Liidu ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma uue partnerluslepingu üle

Suuliselt vastatav küsimus O-000035/2019
nõukogule
Kodukorra artikkel 136
Tomas Tobé
arengukomisjoni nimel

13-11-2019 O-000035/2019

Sooline palgalõhe

Suuliselt vastatav küsimus O-000034/2019
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Evelyn Regner
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

06-11-2019 O-000034/2019

Thomas Cook Groupi pankroti tagajärjed

Suuliselt vastatav küsimus O-000033/2019
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc
fraktsiooni PPE nimel

14-10-2019 O-000033/2019

Siseturu toimimine

Suuliselt vastatav küsimus O-000032/2019
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc

11-10-2019 O-000032/2019

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) tegevdirektori Adam Farkasi nimetamine Euroopa Finantsturgude Assotsiatsiooni (AFME) tegevjuhiks

Suuliselt vastatav küsimus O-000031/2019
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Paul Tang, Jonás Fernández
fraktsiooni S&D nimel
Sven Giegold

02-10-2019 O-000031/2019

Madridis Hispaanias toimuva 2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverentsi (COP 25) kohta

Suuliselt vastatav küsimus O-000030/2019
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

26-09-2019 O-000030/2019

Kontakt

Suuliselt vastatavad küsimused aruteluga

Parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt 5% parlamendi koosseisust (38 liiget) võivad esitada nõukogule, komisjonile või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale küsimusi. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused istungi päevakorra lõplikku projekti.

Artikli 132 lõikeid 2–5 resolutsiooni ettepanekute esitamise ja nende hääletusele panemise kohta kohaldatakse vajalike muudatustega.