Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  New genetic engineering technology: tests and testing procedures

Priority question for written answer P-005642/2020
to the Commission
Rule 138
Martin Häusling (Verts/ALE)

15-10-2020 P-005642/2020

  Alleged violation of the rule of law in France and Spain

Priority question for written answer P-005639/2020
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

15-10-2020 P-005639/2020

  Detention of 18 Sicilian fishermen by Haftar’s militia in Libya

Priority question for written answer P-005620/2020
to the Commission
Rule 138
Francesca Donato (ID), Marco Zanni (ID), Marco Campomenosi (ID), Alessandro Panza (ID), Paolo Borchia (ID), Annalisa Tardino (ID), Antonio Maria Rinaldi (ID), Stefania Zambelli (ID), Vincenzo Sofo (ID), Angelo Ciocca (ID), Gianantonio Da Re (ID)

14-10-2020 P-005620/2020

  Threats to the independence of the judiciary and the rule of law in France

Priority question for written answer P-005616/2020
to the Commission
Rule 138
Kosma Złotowski (ECR)

14-10-2020 P-005616/2020

  Sensitive personal data wrongfully published by EEAS collaborators in the upcoming election in Myanmar

Priority question for written answer P-005603/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Mikuláš Peksa (Verts/ALE)

14-10-2020 P-005603/2020

  Impact of the Eco Regulation (EU) 2018/848 on organic farmers in developing countries

Priority question for written answer P-005597/2020
to the Commission
Rule 138
Marlene Mortler (PPE)

13-10-2020 P-005597/2020

Kohti uutta kuluttaja-asioiden toimintaohjelmaa vuoden 2020 jälkeen

Suullisesti vastattava kysymys O-000066/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Anna Cavazzini
Verts/ALE-ryhmän puolesta

13-10-2020 O-000066/2020

Energiaperuskirjasta tehtyä sopimusta koskevat uudelleenneuvottelut: mukauttaminen Pariisin sopimukseen ennen vuoden 2021 osapuolikonferenssia ja EU:n suunnittelemat seuraavat toimet

Kirjallisesti vastattava ensisijainen kysymys P-005555/2020
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Manon Aubry (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Jutta Paulus (Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Silvia Modig (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Raphaël Glucksmann (S&D), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marie Toussaint (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Claude Gruffat (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Marc Angel (S&D), Milan Brglez (S&D), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Henrike Hahn (Verts/ALE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Clara Ponsatí Obiols (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI)

12-10-2020 P-005555/2020

  Reusable personal protective equipment (PPE) and its use in the rescEU programme

Priority question for written answer P-005551/2020
to the Commission
Rule 138
Tomáš Zdechovský (PPE)

09-10-2020 P-005551/2020

  Sicily: no school for thousands of children with disabilities owing to a lack of assistance with health and hygiene

Priority question for written answer P-005546/2020
to the Commission
Rule 138
Ignazio Corrao (NI)

09-10-2020 P-005546/2020

Yhteystiedot

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (136 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (137 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (138 artikla)