Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Human rights situation in Iran, in particular the situation of political prisoners sentenced to death

Question for oral answer O-000045/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 136
Anna Fotyga (ECR), Mazaly Aguilar (ECR), Petras Auštrevičius (Renew), Franc Bogovič (PPE), Marco Campomenosi (ID), Derk Jan Eppink (ECR), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Raffaele Fitto (ECR), Rasa Juknevičienė (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Andrius Kubilius (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Ljudmila Novak (PPE), Juozas Olekas (S&D), Urmas Paet (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Stanislav Polčák (PPE), Elżbieta Rafalska (ECR), Frédérique Ries (Renew), Bert-Jan Ruissen (ECR), Bogdan Rzońca (ECR), Massimiliano Salini (PPE), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Radosław Sikorski (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Ruža Tomašić (ECR), Romana Tomc (PPE), Alexandr Vondra (ECR), Veronika Vrecionová (ECR), Charlie Weimers (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Jan Zahradil (ECR), Roberts Zīle (ECR), Milan Zver (PPE), Kosma Złotowski (ECR)

01-07-2020 O-000045/2020

Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia

Suullisesti vastattava kysymys O-000044/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

30-06-2020 O-000044/2020

Next Generation EU ja SEUT-sopimuksen 311 artikla

Suullisesti vastattava kysymys O-000043/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Hélène Laporte
ID-ryhmän puolesta

30-06-2020 O-000043/2020

  Relocation of migrants in 2020

Priority question for written answer P-003815/2020
to the Commission
Rule 138
Silvia Sardone (ID)

29-06-2020 P-003815/2020

  Almaraz nuclear power plant

Priority question for written answer P-003807/2020
to the Commission
Rule 138
Carlos Zorrinho (S&D)

29-06-2020 P-003807/2020

  Position on the hotel construction project in the Cabo de Gata-Níjar natural park, Almería

Priority question for written answer P-003789/2020
to the Commission
Rule 138
Lina Gálvez Muñoz (S&D)

26-06-2020 P-003789/2020

  SDF-based assessment of Natura 2000 sites

Priority question for written answer P-003774/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR)

25-06-2020 P-003774/2020

  Commission plans to prevent carbon leakage from the EU economy during the green transition

Priority question for written answer P-003768/2020
to the Commission
Rule 138
Andrey Slabakov (ECR), Angel Dzhambazki (ECR)

25-06-2020 P-003768/2020

  Potential conflict of interests for Commissioner Hogan

Priority question for written answer P-003755/2020
to the Commission
Rule 138
Tiziana Beghin (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Mario Furore (NI), Chiara Gemma (NI), Daniela Rondinelli (NI), Dino Giarrusso (NI)

24-06-2020 P-003755/2020

  Repatriation of tourists infected with COVID-19

Priority question for written answer P-003752/2020/rev.1
to the Commission
Rule 138
Biljana Borzan (S&D), Valter Flego (Renew)

24-06-2020 P-003752/2020

Yhteystiedot

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (136 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (137 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (138 artikla)