EU:n painopisteet YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 64. istuntoa varten

Suullisesti vastattava kysymys O-000006/2020
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Evelyn Regner
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

22-01-2020 O-000006/2020

Päivitetty biotalousstrategia – kestävä biotalous Euroopalle

Suullisesti vastattava kysymys O-000005/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Norbert Lins
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta

20-01-2020 O-000005/2020

Liikkuvuutta ja liikennettä koskeva EU:n strategia: toimia tarvitaan vuoteen 2030 asti ja senkin jälkeen

Suullisesti vastattava kysymys O-000004/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
PPE-ryhmän puolesta

09-01-2020 O-000004/2020

Pk-yritykset ja sääntelyn parantaminen

Suullisesti vastattava kysymys O-000003/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
PPE-ryhmän puolesta

09-01-2020 O-000003/2020

3D-tulostetut laittomat esineet

Suullisesti vastattava kysymys O-000002/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Lucy Nethsingha
oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta

06-01-2020 O-000002/2020

Vesikriisi Bulgariassa

Suullisesti vastattava kysymys O-000001/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly

06-01-2020 O-000001/2020

Talous- ja rahaliiton instituutiot ja elimet: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen

Suullisesti vastattava kysymys O-000048/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Irene Tinagli
talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta

12-12-2019 O-000048/2019

Yleislaturi mobiileja radiopäätelaitteita varten

Suullisesti vastattava kysymys O-000047/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria Da Graça Carvalho
PPE-ryhmän puolesta

10-12-2019 O-000047/2019

EU:n vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen

Suullisesti vastattava kysymys O-000046/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
PPE-ryhmän puolesta

10-12-2019 O-000046/2019

Pölyttäjiä koskeva EU:n aloite

Suullisesti vastattava kysymys O-000045/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

09-12-2019 O-000045/2019

Yhteystiedot

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä (38 jäsentä) voi esittääneuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden jaturvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kysymyksiä. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset istunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä.

Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 132 artiklan 2–5 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.