COP15 sa Choinbhinsiúin maidir leis an mBithéagsúlacht - a bheidh ar siúl in Kunming na Síne, in 2020

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000044/2019/rev.5
ar an gCoimisiún
Riail 136
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

06-12-2019 O-000044/2019

COP15 sa Choinbhinsiúin maidir leis an mBithéagsúlacht - a bheidh ar siúl in Kunming na Síne, in 2020

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000043/2019/rev.6
ar an gComhairle
Riail 136
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

06-12-2019 O-000043/2019

Claochlú digiteach na sláinte agus an chúraim

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000042/2019/rev.5
ar an gCoimisiún
Riail 136
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
Kateřina Konečná
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

05-12-2019 O-000042/2019

Coinbhleacht leasa agus éilliú a dhéanann difear do chosaint leasanna airgeadais AE sna Ballstáit

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000041/2019
ar an gCoimisiún
Riail 136
Monika Hohlmeier
thar ceann an Choiste um Rialú Buiséadach

05-12-2019 O-000041/2019

Cánachas cothrom i ngeilleagar digitithe agus domhandaithe – BEPS 2.0

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000040/2019
ar an gCoimisiún
Riail 136
Irene Tinagli
thar ceann an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

04-12-2019 O-000040/2019

Athchóiriú phrionsabail ghinearálta na coisteolaíochta

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000039/2019
ar an gCoimisiún
Riail 136
Pascal Durand
thar ceann Ghrúpa Renew
Marie Toussaint
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

28-11-2019 O-000039/2019

Uimhreacha seirbhíse 0800 do chustaiméirí

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000037/2019/rev.1
ar an gCoimisiún
Riail 136
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
thar ceann Ghrúpa PPE

20-11-2019 O-000037/2019

An chaibidlíocht atá ar siúl faoi láthair le haghaidh Comhaontú Comhpháirtíochta nua idir AE agus Grúpa Stát ACC

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000036/2019
ar an gCoimisiún
Riail 136
Tomas Tobé
thar ceann an Choiste um Fhorbairt

13-11-2019 O-000036/2019

An chaibidlíocht atá ar siúl faoi láthair le haghaidh Comhaontú Comhpháirtíochta nua idir AE agus Grúpa Stát ACC

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000035/2019
ar an gComhairle
Riail 136
Tomas Tobé
thar ceann an Choiste um Fhorbairt

13-11-2019 O-000035/2019

An bhearna phá idir na hinscní

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000034/2019
ar an gCoimisiún
Riail 136
Evelyn Regner
thar ceann an Choiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne

06-11-2019 O-000034/2019

Teagmháil

Ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint (38) ceisteanna a chur faoi bhráid na Comhairle, an Choimisiún nó Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála. Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí, agus ar an ord ina gcuirtear iad.

Beidh feidhm mutatis mutandis ag Riail 132(2) go (5), a bhaineann le tairiscintí i gcomhair rún a chur síos, agus le vótáil a dhéanamh orthu.