Straitéis AE do shoghluaisteacht agus iompar: na bearta is gá faoi 2020 agus ina dhiaidh sin

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000004/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
thar ceann Ghrúpa PPE

09-01-2020 O-000004/2020

Gnóthais bheaga agus mheánmhéide agus rialachán níos fearr

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000003/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
thar ceann Ghrúpa PPE

09-01-2020 O-000003/2020

Réada aindleathacha priontáilte 3T

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000002/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Lucy Nethsingha
thar ceann an Choiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

06-01-2020 O-000002/2020

Géarchéim an uisce sa Bhulgáir

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000001/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly

06-01-2020 O-000001/2020

Institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta: coinbhleachtaí leasa fostaíochta iarphoiblí a chosc

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000048/2019
ar an gCoimisiún
Riail 136
Irene Tinagli
thar ceann an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

12-12-2019 O-000048/2019

Luchtaire coiteann i gcomhair trealamh raidió

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000047/2019
ar an gCoimisiún
Riail 136
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria Da Graça Carvalho
thar ceann Ghrúpa PPE

10-12-2019 O-000047/2019

Straitéis AE um Míchumas, tar éis 2020

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000046/2019
ar an gCoimisiún
Riail 136
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
thar ceann Ghrúpa PPE

10-12-2019 O-000046/2019

Tionscnamh AE um pailneoirí

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000045/2019
ar an gCoimisiún
Riail 136
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

09-12-2019 O-000045/2019

COP15 sa Choinbhinsiúin maidir leis an mBithéagsúlacht - a bheidh ar siúl in Kunming na Síne, in 2020

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000044/2019/rev.5
ar an gCoimisiún
Riail 136
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

06-12-2019 O-000044/2019

COP15 sa Choinbhinsiúin maidir leis an mBithéagsúlacht - a bheidh ar siúl in Kunming na Síne, in 2020

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000043/2019/rev.6
ar an gComhairle
Riail 136
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

06-12-2019 O-000043/2019

Teagmháil

Ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint (38) ceisteanna a chur faoi bhráid na Comhairle, an Choimisiún nó Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála. Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí, agus ar an ord ina gcuirtear iad.

Beidh feidhm mutatis mutandis ag Riail 132(2) go (5), a bhaineann le tairiscintí i gcomhair rún a chur síos, agus le vótáil a dhéanamh orthu.